Posts tagged with ‘Mofon’aina’

110 of 508 items

05 Jolay 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 0 Mofonaina Jehovah ihany no mpanafaka ISAIA 51 : 9-1151:9 Mifohaza, mifohaza, ry sandrin’i Jehovah, mitafia hery!Mifohaza tahaka ny tamin’ny andro fahiny!Dia tamin’ny taranaka lasa ela.Tsy Ianao va Ilay nitetitetika an’i Rahaba sy nitomboka ny dragonay 51:10 Tsy Ianao va Ilay nahamaina ny ranomasina,dia ny rano ao amin’ny lalina indrindra,ka nanao ny ranomasina lalina […]

03 Jolay 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 2 Mofonaina Ambarao àry ny fanafahana LEVITIKOSY 25 : 8-1325:8 Ary manisa sabatan-taona fito ho anao, dia fito taona impito, ka ny hanisanao ny andron’ireo sabatan-taona fito ireo dia sivy amby efapolo taona. 25:9 Dia mitsofa anjomara avo feo amin’ny andro fahafolo amin’ny volana fahafito; dia amin’ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran’ny taninareo. […]

02 Jolay 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 3 Mofonaina Mofonaina ROMANA 6 : 20-236:20 Fa fony mpanompon’ny ota ianareo, dia afaka tamin’ny fahamarinana. 6:21 Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin’izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran’izany zavatra izany. 6:22 Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin’ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana, […]

01 Jolay 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 8 Mofonaina Ambarao ny fahafahana avy amin’ny Tompo EKSODOSY 3 : 1-123:1 Ary Mosesy niandry ny ondry aman’osin’i Jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry aman’osy tany ankoatry ny efitra ka nankany Horeba, tendrombohitr’Andriamanitra. 3:2 Ary Ilay Anjelin’i Jehovah niseho taminy teo anaty lelafo teo amin’ny roimemy anankiray; dia nijery izy, ka, […]

30 Jiona 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 8 Mofonaina Mihavàna ao amin’ny Tompo JAKOBA 3 : 13-183:13 Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin’ny fitondrantena tsara ny asany amin’ny fahalemem-panahin’ny fahendrena. 3:14 Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampian Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehareha na mandainga manohitra ny marina. 3:15 Izany fahendrena […]

29 Jiona 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 8 Mofonaina Miomana fa hiverina ny Tompo LIOKA 21 : 34-3621:34 Ary mitandrema, fandrao ny fonareo hovesaran’ny vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahian’izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. 21:35 Fa hihatra amin’izay rehetra mitoetra ety ambonin’ny tany rehetra izany. 21:36 Fa miambena ka […]

3 martsa 2018

by Hery Tahiana Raveloson

Hits: 7Mibebaha eo anatrehan’ny Tompo Manavaka ny mpaminany marina sy sandoka ny Tompo ary manome fitarihana antsika fa Andriamanitra no tokony hohenoina sy handraisana fanolorantsaina . Tsy manafina ny marina tokony hambara ny mpaminany marina ary tsy manova izay hanirahana azy na zavatra tsy mahafaly ny olona aza izany indraindray . Matio 4.12-17 Soratra masina […]

24 Jiona 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 15 Mofonaina Mofonaina MATIO 5 : 25-265:25 Mihavana faingana amin’ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ny mpamatotra, ka hatao ao an-tranomaizina ianao. 5:26 Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy […]

23 Jiona 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 12 Mofonaina Mandehana araka ny sitrapon’ny Tompo ZAKARIA 7 : 8-107:8 Ary tonga tamin’i Zakaria ny tenin’i Jehovah nanao hoe: 7:9 Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin’ny rahalahiny avy; 7:10 ary aza mampahory ny mpitondratena na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahantra; […]

22 Jiona 20

by FJKM-QUEBEC

Hits: 13 Mofonaina Hatsarao ny fihavananao amin’ny Tompo ISAIA 58 : 6-1258:6 Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako:Dia ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana,sy hanaboraka ny fehin’ny zioga,sy handefa ny ampahorina ho afaka,ary hanapatapaka ny zioga rehetray 58:7 Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va,sy ny hampiantrano ny ory manjenjena,ary mba hanafianao […]

Popups Powered By : XYZScripts.com