Fifohazana

Hits: 1780

FIFOHAZANA

FJKM QUÉBEC

Foto-kevitra hijoroany

Ny Sampana Fifohazana (SaFif) dia:

  • Iray amin’ireo fanomezam-pahasoavana omen’ny Tompo ny Fiangonany araka ny Soratra Masina (I Kor. 12: 4)
  • Ny Fanahy Masina ao anatin’ny Fiangonana no mampisy sy mitarika ary mampiasa azy (Joe. 3)
  • Natsangana teo ambonin’ny fanorenan’ny Apostoly sy ny mpaminany izy ary Kristy Jesoa no fehizorony (Efe. 2: 20)
  • Ny Fifohazana dia ao anatin’ny Fiangonana (Efe. 2: 19-22) ary asan’ny Fiangonana no ataony, araka ny fanomezam-pahasoavana manokana noraisiny (Asa 1: 8; 2: 38, 39; Efe. 4: 11–12)

Zava-kendreny

Ny SaFif dia miezaka ny:

  • Mitory ny Filazantsara, mamoaka demonia, mametra-tanana ary manasitrana marary (Mar. 16: 15-20)
  • Mampandroso ny Fiangonana amin’ny zava-panahy (I Kor. 14: 12)
  • Mitady ny hisian’ny fampiraisana (Jao. 17: 21)
  • Miaina ny fifankatiavana kristiana (Jao. 13: 34–35)

Fivoriana ara-potoana

  • Vondrom-bavaka

Isaky ny zoma hariva alohan’ny alahady faharoan’ny volana no fotoanan’ny vondrom-bavaka.

  • Asa sy fampaherezana

Isaky ny alahady faharoa no manatanteraka ny asa sy fampaherezana

Ireo mpiandraikitra

Biraon'ny sampana

Lolona Rakotobe, Milofo Razafimandimby, Hasina Razafindrakoto (Mpitandrina), José Ramarolahy, Tendry Rasamoelina, Zara Rajakoba

Vaovaon'ny sampana

raki-tsary samihafa