Hits: 1068

Aoka hanjaka ao an-tokantranonao ny fitiavana ka “Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin’ny fitiavana” I Kor. 16: 14.

Asio fitiavana eo aminareo mivady :

 • Mifampizarà sy mifanehoa fitiavana ianareo mivady;
 • Mahaiza mankasitraka sy mifanoro ary mifampihaino sy mifanitsy ary mifamela heloka am-pitiavana;
 • Fifandraisana ny fitiavanan’ny mpivady koa tsy ny iray ihany no maneho izany fa ianareo roa. “Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo … Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo…” 3: 18; Efe. 5: 25;
 • Fadio ny fisainana fa efa fitiavan’antitra sy nahazoazo taona ny anareo ka misy fetrany sy tsy mila fanehoam-pitiavana intsony.

Fitiavana eo amin’ny zanaka sy raiamandreny :

 • Asehoy fa tinareo ny zanakareo rehetra ary izy ireo koa toy izany;
 • Aoka hitovy ny fitiavanareo ny zanakareo rehetra fa tsy misy fitongilanana na fiangarana;
 • Tezao ny zanantsika mba ho tia antsika raiamandreniny sao sanatria hitodika any amin’ny hafa ny fitiavany ka handrodana ny tokantranontsika izany;
 • Raiamandreny sahy mananatra, sahy manitsy, sahy mihaino, sahy manoro, sahy manafahy, saro-piaro amin’ny zanany no tena tia azy ireny;
 • Fadio ny fampihantana tafahoatra ny zanaka fa hisy fiantraikany amin’ny fiainany izany. “Satroboninahitry ny antitra ny zafiny; ary voninahitry ny zanaka ny rainy” Oha 17: 6.

Fitiavana ny fianakaviana sy ny manodidina antsika (iraitampo aminareo mivady sy ny raiamandreny, sns):

 • Lanjalanjao tsara ny fitiavana aseho amin’ny fianakaviana ary tsarovy fa manana tokantrano ianareo ambonin’izany;
 • Hifanarahana tsara ny fanehoam-pitiavana azy ireny fa tsy atao an-tsokosoko sy an-kinafinafina.

Fitiavana an’Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy:

 • Ampanjakao ao amin’ny tokantranonao ny fitavan’Andriamanitra “Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra” Mar. 12: 30

 • Tokantrano manam-piadanana sy fifaliana ara-panahy, ara-tsaina ary ara-nofo;
 • Tsy ahitana fifandirana sy ady lava, fifamonoana, filibàna sy rendrandra, sns.;
 • Tsy hikaroka fahasambarana any amin’ny filibàna sy rendrarendra ary ny fifalian’ny nofo fotsiny ihany;
 • Tokantrano ao amin’i Kristy Jesoa irery ihany manovo fasambarana ho azy: “Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan’i Kristy, fa ho amin’izany no niantsoana anareo ho tena iray” Kol. 3: 15

 • Tokantrano mahajoro ary tsy mitsingilahila amin’ny ataony sy ny fiainany (fanapahan-kevitra, fomba fiasa, sns);
 • Tokantrano tsy mpanara-drenirano ny ataon’ny hafa no filamatra;
 • Tokantranonao tsy menatra ny miseho amin’izay hananany fa tsy mamorona ny tsy misy;
 • Tokantrano mahajoro amin’ny finoany sy ny fivavahany fa tsy mirona makatsy, mirona aroa, atsingilahilan’ny fampianarana na fivavahana maro samihafa.

 • Raha tokantrano tsy misy fandaminana fa samy manao izay saim-patany dia hikorontana tanteraka ary tsy hijoro mihitsy;
 • Mifanaraha amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra sy fanatanterahan-javatra, sns.;
 • Ny fitsipi-pifehezana sy fandaminana ao an-tokantrano dia manampy ny rehetra hitaiza sy hitantana ny fiainany fa tsy gaboraraka (fiteny, fihetsika, talenta, sns);
 • Ny tokantrano manana fitsipika sy fandaminana dia mahalala ny honony sy ny fetran’ny azony atao ary ny laharam-pahamehana, sns.

 • Aoka mba ho tokantrano modely eo imason’ny rehetra ny ankohonanao. Faka-tahaka sy mahatsiriritra ny hafa amin’ny lafiny rehetra ny tanjona;
 • Ny raiamandreny no tokony ho modely ho an’ny zanany izay maka tahaka amin’izy ireo;
 • Ny tokantrano môdely dia mihaja sy hajain’ny olona hatrany. “Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina ….. fa voadidin’i Jehovah ho eo ny fitahiana,dia fiainana mandrakizay” Sal. 133: 1a, 3b.

 • Ny atao hoe tokantrano kristiana dia mino sy mivavaka. “…. Fa izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an’i Jehovah izahay” Jos 24: 15;
 • Ny fivavahana no endrika hanehoana sy hitaizana ary hikolokoloina ny finoana;
 • Tsy azo sarahina ny finoana sy ny fivavahana ary tsy mahazo mandeha ila;
 • Aza afangaro amin’ny hafa ny finoanao fa hamasino sy hindrahindrao hatrany;
 • Aza hoviravirain’ny karazam-pivavahana maro ny tokantranonao ka andeha atsy sy eroa hitaiza ny finoanao fa tsy hahajoro mihitsy ianareo raha manao izany.
Mahereza fa ny Tompo Jesoa no hitantana ny tokantranontsika rehetra !
Hasina RAZAFINDRAKOTO, Mpitandrina (FJKM Québec – Canada)

***