Hits: 385

Maro ny lesona azo tsoahina avy amin’ny fankalazana ny Sampandrofia :

1) mitaona antsika hanolo-tena ho an’ny Tompo ;

2) mampianatra antsika hanaraka fandaminana;

3) mandrisika antsika hidera ny Tompo.

Fotoan’ny fibebahana ny Sampandrofia ary izany no nahatonga an’i Petera hilaza hoe “Koa esory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fihatsarambelatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra” I Petera 2: 1.