Hits: 1741

Finoany

Amin’ny maha-FJKM azy dia mino sy manaiky :

 • Ny maha-Andriamanitra Tokana ny Ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina;
 • Ny maha-Andriamanitra ny Ray Mpahary izao rehetra izao;
 • Ny maha-Andriamanitra tonga nofo an’i Jesoa Kristy izay Tompo sy Mpamonjy izao tontolo izao;
 • Ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina izay mpitari-dalana sady mpananatra;
 • Ny maha-tenin’Andriamanitra ny Baiboly manontolo ary manana ny fahefana faratampony eo amin’ny fiainan’ny mino ka raisiny ho loharano sy fitsipiky ny finoany sy ny fiainany araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina;
 • Ny Sakramenta roa (2) : Ny Batisa sy ny Fanasan’ny Tompo.

Zava-kendreny

 • Ny handrenesan’ny Malagasy sy ny Mponina eto Kebeka ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy sy handraisany ary hanekeny Azy ho Tompo sy Mpamonjy;
 • Ny handraisany anjara eo amin’ny sehatry ny Fiangonana sy Vondrom-piangonana Kristiana eran-tany;
 • Ny fijoroany ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiaraha-monina ary anehoany ny maha fanasina sy maha fanazavana azy eo anatrehan’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao.

Adidiny

 • Ny manambara fa Jesoa Kristy no Tompo Tokana Mpamonjy izao tontolo izao;
 • Ny manompo sy midera ary manome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny teny sy amin’ny asa ary ny fiainana rehetra;
 • Ny mitory ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy Tompo amin’ny olona rehetra sy ny olona manontolo.