Martsa 2020 – Miverena amin’ny Tomponao.

Hits: 441

EDITORIALY

Ry havana malala!

Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa

“Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao”

Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika.

Koa miantso antsika mba hiverina amin’ny Tompo ny lohahevitra eto.

Mirary soa ho antsika rehetra hamakivaky izao vanim-potoanan’ny Karemy izao ary dia handray Famonjena lehibe entin’ny Paska 2020.

“Miverena ianao, hoy ny Tompo; …; fa hamindra fo Aho, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay” Jer. 3: 11

Ho tanteraka amintsika tokoa anie izany

Ny Mpitandrina

Febroary 2020 – Mahatoky ny Tenin’ny Tompo.

Hits: 379

Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2020 ity.

 “Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo”

Izany indray no lohahevitra banjinintsika amin’ity volana febroary ity. Ireto misy hevitra vitsivitsy hifampizaràna amintsika ambaran’izany.

Mahatoky ny tenin’ny Tompo:

Ny Teny vavolombelon’ny Tompo dia:

Koa inoana fa hifikitra amin’ny Tenin’ny Tompo isika manomboka izao ary hiara-miaina Aminy hatrany mba ho azo antoka ny làlantsika amin’ity volana vaovao nomeny antsika ity.

“Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao Andriamanitra ô” Sal 119: 105.

Dia manonona ny fidanan’I Jesoa Kristy ho antsika rehetra.

Ny Mpitandrina

Janoary 2020 – Mahery ny tànanan’ny Tompo

Hits: 508

“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana;

indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8

Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2020 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona izao.

 “Maneho ny tàna-maheriny ny Tompo Andriamanitra”

Izany no lohahevitra iainantsika Fiangonana amin’ity volana voalohany amin’taona ity. Ary ireto misy dikany izay ho toky ho antsika mandre izany:

Koa matokia ary aza manahy na matahotra mizotra amin’ity taona 2020 ity satria mahery ny Tompo Andriamanitra hinoantsika. Lehibe Izy ary vonona ny haneho izany heriny izany eo amin’ny fiainantsika ka hanao zava-mahagaga sy mahatalanjona ho antsika.

Ho tanteraka amintsika anie ny tenin’ny Tompo hoe:

“… fa tànana mahery no nitondran’ny Tompo antsika” Eks. 13: 16

Ny Mpitandrina

Desambra 2019 – Iaino ny fiadanan’ny Tompo

Hits: 333

EDITORIALY

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Iaino ny fiadanan’ny Tompo”

Azo inoana fa isika rehetra dia samy mitady fiadanana avokoa; indrindra ka izany fiadanana avy amin’ny Tompo izany.

Koa ireto misy fampatsiahivana tiako omena anao anio:

fotoanan’ny “Advento” izao, ho antsika, izany hoe, fotoana hihomanana handraisana Ilay Andrianan’ny Fiadanana. Koa samy mandinin-tena isika mba ho tena ny fiadnan’ny Tompo no hiverina sy hiainantsika indray amin’ny taona vaovao, aorian’izao volana izao.

“Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesoa dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo” Lio. 24: 36.

Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika rehetra.

Ny Mpitandrina

Novambra 2019 – “Ho avy amin’ny heriny ny Tompo”

Hits: 283

EDITORIALY novambra

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Ho avy amin’ny heriny ny Tompo”

Mazava tsara ny tian’izany lohahevitra izany ho lazaina :

Noho izany dia mila mihomana isika rehetra hitsena ny Tompo am-pifaliana :

Raha tsara ny fihomanantsika, ka ho avy ny Tompo, na amin’ny ora fahafiry na amin’ny fotoana aiza, dia tsy hana-tahotra fa hahatoky  kosa fa ho isan’ny mpandresy isika.

Ho amintsika rehetra anie ity Soratra Masina ity « Ho avy faingana Aho;  tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao » Apo. 3 : 11.

Ny Mpitandrina

 

 

 

Oktobra 2019 – “Maniria ny haminany”.

Hits: 422

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Maniria ny haminany”

Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Tsy zava-baovao ho an’ny mpino akory ny fitaomana azy haminany fa efa hatrany am-boalohany no niaina izany izy ireo. Ao amin’ny Baiboly rahateo dia mibahan-toerana ao ny resaka faminaniana sy mpaminany.

Ireto no tsara marihina amin’izany:

Koa “Maniria ny haminany isika rehetra ka ho mpitory sy mpizara ny Tenin’Andriamanitra izay niantso sy naniraka antsika.

Mirary soa ho antsika rehetra amin’izao volana oktobra izao ary ho tanteraka amintsika ny voalzan’ny I Sam 10: 6 hoe “Ary hilatsaka aminao ny Fanahin’I Jehovah, ka hiara-maminany Aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao”.

Ny Mpitandrina.

Septambra 2019 – Manompo ny Tompo amin’ny fahamasinana

Hits: 372

EDITORIALY septambra 2019

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana”

“… mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom. 6: 13.

Ny voambolana hoe “masina” dia mifamatotra amin’ny hoe “hatokana”. Raha masina Andriamanitra dia tena mitokana tsy mifangaro ary tsy hafangaro amin-javatra hafa Izy satria masina. Toy izany ihany koa, ny mpivady nandray ny tsodrano fanamasinana ny fanambadiany, teo anatrehan’Andriamanitra, dia miezaka manokana izany fanambadiany izany ho azy roa irery sy ny zanany, fa tsy hafangarony amin’ny hafa satria masina ihany koa ny fanambadiana.

Koa raha taomina hanompo amin’ny fahamasinana isika dia entanina mba hanokana ny fanompoantsika tsy hifangaroharo amin-javatra hafa. Ary satria ny zavatra hatokana dia heverina ho manan-danja tokoa dia:

Koa inoana fa omen’ny Tompo antsika rehetra indray ny fanahiny, amin’ity volana septambra 2019 ity, mba hanamasinantsika ny tenantsika sy ny fanompoantsika rehetra.

Ho tanteraka amintsika rehetra anie ity tenin’Andriamanitra ity: “Atolory ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom 6: 19.

Mifampivavaka isika mba ho volana hanehoantsika fahamasinana ho amin’ny asa fanompoana ny Tompo anie ity volana nomeny antsika ity.

Ny Mpitandrina

Aogositra 2019 – Miadia ny ady tsaran’ny finoana

Hits: 359

EDITORIALY  

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Miadia ny ady tsaran’ny finoana”

Tsy ny vatana, na ny fiainana, na ny saina ihany no miady ho antsika fa misy ady ihany koa ny “Finoana”. Saingy ny tombony ho antsika dia tsy voatery ho ratsy hatrany akory ny ady ho an’ny finoana fa tenaazo atao tsara.

Hevitra roa no tian’i Apostoly Paoly ho lazaina ao amin’ny I Timoty 6: 12 mahakasika izany dia izao :

Tsy zava-mora akory ny fanarahan-diha ny Tompo, saingy tena azo iainana sy tanterahina tsara izany, koa:

Koa ao anatin’izao volana vaovao izao dia andeha ataontsika fenitra ity Tenin’Andriamanitra ity “Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovana ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro” I Tim. 6: 12.

Mirary soa ho antsika rehetra ary dia mifampivavaha hatrany fa tsy moramora akory ny miady ny ady tsaran’ny finoana, nefa azontsika atao tsara satria manampy antsika  Ilay Tompon’ny finoantsika.

 

Ny Mpitandrina

 

Jolay 2019 – Manatrika ny mino ny Tompo

Hits: 327

EDITORIALY

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Manatrika ny mino ny Tompo”

Toky sy fanantenana no entin’izany lohahevitra banjinin’ny Fiangonanatsika izany, amin’izao volana vaovao izao.

Manoloana ny fahasahiranana sy ny olana maro mianjady dia sahiran-tsaina isika ka mieiritreritra fa tsy hitan’Andriamanitra intsony ny manjo antsika. Ity lohahevitra ity anefa dia manome toky ho antsika fa tena MANATRIKA antsika I Jesoa ary eo anilantsika mandrakariva Izy.

Noho izany dia matokia fa eo anilantsika sy manatrika antsika ny Tompo ary tsy mamela antsika ho irery. Hoy ny teniny: “Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia ao afovoany Aho” Mat. 18:20.

Ho tanterahiny amintsika tokoa anie izany.

Mampahery antsika rehetra ary samia mifampivavaka hatrany.

Ny Mpitandrina

Jona 2019 Metèza ho fenoina ny Fanahy Masina

Hits: 404

EDITORIALY

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra

 “Metèza ho fenoina ny Fanahy Masina”

Ao anatin’ity volana jona ity, araka ny taom-piangonana, dia hankalaza sy hahatsiaro ny nidinan’ny Fanahy Masina indray isika, dia ny Pentekosta izany. Izany rahateo no anton’ny lohahevitra banjinintsika, voalaza etsy ambony, ka hifampizarantsika sy hibaiko antsika amin’ireo isan-tokom-panompoana miandry antsika.

Miangavy antsika ny Tompo araka izany satria tombontsoa maro no entin’ny Fanahiny Masina ho antsika raha mety handray izany isika:

Koa inoana fa samy handray sy hanao ho zava-dehibe izany Fanahy Masin’ny Tompo izany isika satria tombontsoa ho antsika izany.

Hoy ny Soratra Masina “Raha velon’ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy” Gal. 2: 25.

Mba ho isan’izay mpino feno ny Fanahin’ny Tompo anie isika. Mahereza indrindra!

Ny Mpitandrina