Mofon’aina

1120 of 578 items

16 Novambra 2020

by

Hits: 100 Mofonaina Finoana miseho amin’ny asa JAKOBA 2 : 14-262:14 Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? 2:15 Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan’andro, 2:16 ka misy aminareo manao aminy hoe: Mandehana amin’ny fiadanana, […]

14 Novambra 2020

by

Hits: 117 Mofonaina Ny amin’ny fananana nampitandreman’ ny Tompo LIOKA 16 : 1-816:1 Ary hoy koa i Jesosy tamin’ny mpianatra: Nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany; ary ilehiny dia nampangain’olona taminy fa mandany ny fananany. 16:2 Ary nampaka azy izy ka nanao taminy hoe: Ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoaha ny amin’ny fitandremanao […]

05 Novambra 2020

by

Hits: 166 Mofonaina Miambena mba ho voavonjy MATIO 24 : 35-4424:35 Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. 24:36 Fa ny amin’izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin’ny lanitra aza, [ary na ny Zanaka aza,] afa-tsy ny Ray ihany. 24:37 Fa tahaka […]

03 Novambra 2020

by

Hits: 64 Mofonaina Mpamonjy azo antoka i Jehovah SALAMO 145 : 14-21145:14 Jehovah manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. 145:15 Ny mason’izao rehetra izao miandrandra Anao, ary Ianao manome azy ny haniny amin’ny fotoany. 145:16 Manokatra ny tananao Ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. 145:17 Marina Jehovah amin’ny lalany […]

01 Novambra 2020

by

Hits: 66 Mofonaina Ny olona miandrandra famonjena GENESISY 31 : 4-1331:4 Ary Jakoba naniraka ka nampaka an’i Rahely sy Lea hankany an-tsaha ho any amin’ny ondry aman’osiny 31:5 ka nanao taminy hoe: Hitako ny tarehin’ny rainareo, fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. 31:6 Ary fantatrareo […]

31 Oktobra 2020

by

Hits: 179 Mofonaina Ireo toetra mahamendrika ny mpitondra NEHEMIA 5 : 1-135:1 Ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin’ny Jiosy rahalahiny. 5:2 Fa nisy nanao hoe: Maro izahay mbamin’ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy; koa ta hahazo vary izahay mba hohaninay hivelomanay. 5:3 Ary nisy koa nanao hoe: Ny taninay sy […]

30 Oktobra 2020

by

Hits: 35 Mofonaina Fikiro ny finoana marina KOLOSIANA 2 : 4-72:4 Ary izany no lazaiko, fandrao hisy hampahadiso hevitra anareo amin’ny teny toa marina. 2:5 Fa na dia tsy manatrika anareo amin’ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin’ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan’ny finoanareo an’i Kristy. 2:6 […]

29 Oktobra 2020

by

Hits: 51 Mofonaina Andriamanitra MPITSARA 3 : 7-113:7 Ary nanao izay ratsy eo imason’i Jehovah ny Zanak’i Israely ka nanadino an’i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Aseraha. 3:8 Dia nirehitra tamin’i Israely ny fahatezeran’i Jehovah, ka nivarotra azy ho eo an-tanan’i Kosan-Risataima, mpanjakan’i Mesopotamia, Izy; dia nanompo an’i Kosan-Risataima valo taona ny Zanak’i […]

28 Oktobra 2020

by

Hits: 51 Mofonaina Mpamonjy azo antoka i Jesoa JAONA 4 : 46-544:46 Ary tonga tany Kana any Galilia indray i Jesosy, dia tany amin’ilay nampodiany ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy. 4:47 Ary rehefa reny fa i Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nankany […]

27 Oktobra 2020

by

Hits: 37 Mofonaina Aza taitra amin’ny fanenjehana TIMOTY FAHAROA 3 : 10-123:10 Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, 3:11 ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Lystra, dia ny fanenjehana izay niaretako; ary ny […]

Popups Powered By : XYZScripts.com