Mofon’aina

110 of 420 items

21 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 3 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 19 : 1-1519:1 Izao no lazain’ i Jehovah: Andeha maka tavoara tanimanga, ary makà anti-panahy amin’ ny vahoaka sy anti-panahy amin’ ny mpisorona, 19:2 Dia mivoaha ho any amin’ ny Lohasahan’ ny taranak’ i Hinoma izay eo anoloan’ ny vavahady atsinanana, ary torio eo […]

15 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 14 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 14 : 1-2214:1 Ny tenin’ i Jehovah izay tonga tamin’ i Jeremia ny amin’ ny mosary. 14:2 Misaona Joda, ary mitanondrika ny vavahadiny; mitafy lamba fioriana izy ka mipetraka amin’ ny tany; ary miakatra ny fitarainan’ i Jerosalema. 14:3 Ary ny lehibeny naniraka ny […]

14 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 32 Ny Teninao no Fahamarinana   Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 13 : 1-27 13:1 Izao no nolazain’ i Jehovah tamiko: Andeha maka fehikibo rongony ho anao, ka ifehezo ny kibonao, fa aza atao anaty rano. 13:2 Dia naka fehikibo aho araka ny tenin’ i Jehovah ka nifehezako ny kiboko. 13:3 Ary tonga tamiko […]

12 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 6 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 11 : 1-2311:1 Izao no teny tonga tamin’ i Jeremia avy tamin’ i Jehovah: 11:2 Mihainoa ny tenin’ izao fanekena izao ianareo, ary mitenena amin’ ny olon’ ny Joda sy amin’ ny mponina any Jerosalema, 11:3 Ary ataovy aminy hoe: Izao no lazain’ i […]

11 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 6 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 10 : 1-2510:1 Henoy ny teny izay lazain’ i Jehovah aminareo, ry taranak’ isiraely! 10:2 Izao no lazain’ i Jehovah: Aza mianatra ny fomban’ ny jentilisa; ary aza mivadi-po amin’ ny famantarana eny amin’ ny lanitra; fa ny jentilisa no mivadi-po amin’ izany. 10:3 […]

10 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 16 Ny Teninao no Fahamarinana   Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 9 : 1-25 9:1 Enga anie ka ho rano ny lohako, ary ho loharanon-dranomaso ny masoko, mba hitomaniako andro aman’ alina noho ny voavono amin’ ny zanakavavin’ ny oloko! 9:2 Enga anie ka hahita fitoerana any an’ efitra aho tahaka ny fitoeran’ ny […]

08 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 6 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 7 : 1-347:1 Ny teny izay tonga tamin’ i Jeremia avy tamin’ i Jehovah dia manao hoe: 7:2 Mitsangàna eo am-bavahadin’ ny tranon’ i Jehovah, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’ i Jehovah ianareo, ry Joda rehetra, izay […]

04 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 14 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky araka ny JEREMIA GENESISY 2 : 19-372:19 Ary tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra; dia nentiny tany amin-dralehilahy ireny hahitany izay hanononany azy avy; ary izay rehetra nanononan-dralehilahy ny zava-manan’aina rehetra, dia izany no anarany. 2:20 Dia nomen-dralehilahy anarana ny […]

03 Oktobra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 38 Ny Teninao no Fahamarinana   Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 2 : 1-18 2:1 Ary tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe: 2:2 Mandehana, ka miantsoa eo anatrehan’ i jerosalema hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Tsaroako ianao, ny fahalemem-panahin’ ny fahatanoranao, ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina, fony ianao nanaraka Ahy […]

30 Septambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 20 Ny Teninao no Fahamarinana « Fikaloana an’i Ziona » sy Jerosalema no ventesin’ny Sal 48, ilay havoana niorenan’ny tanàna. SALAMO 4848:1 Ho an’ny mpiventy hira. Nataon’ny Koraita. Al-alamoth. Tononkira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. 48:2 Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona […]