Mofon’aina

110 of 547 items

24 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 4 Mofonaina Ireo toetra takiana amin’ny mpiandraikitra tsirairay avy eo anivon’ny Fiangonana MALAKIA 2 : 1-92:1 Ary ankehitriny, ry mpisorona, dia ho aminareo izao didy izao: 2:2 Raha tsy hihaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia halefako hamely anareo ny ozona, ka hozoniko ny tso-drano ataonareo; […]

23 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 4 Mofonaina « Fantaro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra eo anatrehany  » (and 12 MPITORITENY 8 : 9-138:9 Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin’ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambanin’ny masoandro. Misy andro anapahan’ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. 8:10 Ary tamin’izany dia […]

22 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 7 Mofonaina Ny fahatahorana an’i Jehovah OHABOLANA 15 : 29-3315:29 Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy; fa ny fivavaky ny marina no henoiny. 15:30 Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo; ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana. 15:31 Ny sofina izay mihaino anatra mahavelona dia miara-mitoetra amin’ny hendry. 15:32 Izay manda anatra dia manary tena; […]

21 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 8 Mofonaina Matahora an’Andriamanitra DEOTERONOMIA 10 : 12-2210:12 Ary ankehitriny, ry Israely o, inona moa no ilain’i Jehovah Andriamanitrao aminao, afa-tsy ny hatahotra an’i Jehovah Andriamanitrao sy ny handeha amin’ny lalany rehetra ary ny ho tia Azy sy hanompo an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, 10:13 hitandrina ny didin’i Jehovah […]

Zoma 18 Septambra

by FJKM-QUEBEC

Hits: 6 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra EKSODOSY 18 : 17-2318:17 Ary hoy ny rafozan’i Mosesy taminy: Tsy tsara izao zavatra ataonao izao. 18:18 Samy ho reraka mihitsy, na ianao na izao olona miaraka aminao izao; fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ny hanao izao. 18:19 Ary ankehitriny, dia […]

17 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 4 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra TITOSY 1 : 5-91:5 Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao loholona amin’ny isan-tanana, araka ny nandidiako anao; 1:6 raha misy tsy manan-tsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin’ny ratsy na ho […]

16 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 4 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra TITOSY 1 : 5-91:5 Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao loholona amin’ny isan-tanana, araka ny nandidiako anao; 1:6 raha misy tsy manan-tsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin’ny ratsy na ho […]

12 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 12 Mofonaina Miasà amin’ny fatahorana an’Andriamanitra JAKOBA 5 : 16-205:16 Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. 5:17 Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. […]

11 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 12 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra FILIPIANA 2 : 12-182:12 Koa amin’izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin’ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. 2:13 Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana […]

09 Septambra 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 11 Mofonaina Mofonaina MATIO 21 : 23-3121:23 Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan’ ny tempoly i Jesosy ka nampianatra, dia nanatona Azy ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome Anao izao fahefana izao? 21:24 Ary i Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izaho […]

Popups Powered By : XYZScripts.com