Mofon’aina

110 of 454 items

13 Janoary 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 54 Ny Teninao no Fahamarinana   Maneho ny tàna-maheriny ny Tompo LIOKA 13 : 10-13 13:10 Ary nampianatra tao amin’ny synagoga anankiray i Jesosy tamin’ny Sabata. 13:11 Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy maha-farofy valo ambin’ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. 13:12 Ary rehefa nahita azy i Jesosy, dia […]

07 Janoary 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 145 Ny Teninao no Fahamarinana   MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO JONA 2 : 1-11 2:1 ARY Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina an’i Jona. Ary Jona dia tao an-kibon’ilay hazandrano hateloan’ andro sy hateloan’alina. 2:2 Dia nivavaka tamin’i Jehovah Andriamaniny tao an-kibon’ny hazandrano Jona 2:3 ka nanao hoe: Niantso an’i Jehovah tamin’ny fahoriako aho, […]

02 Janoary 2020

by FJKM-QUEBEC

Hits: 143 Ny Teninao no Fahamarinana   MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ASAN’NY APOSTOLY 9 : 1-9 9:1 Ary i Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin’ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin’ny mpisoronabe izy 9:2 ka nangataka taratasy taminy ho any amin’ny synagoga any Damaskosy, mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra […]

20 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 60 Ny Teninao no Fahamarinana   Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO MATIO 6 : 19-34 6:19 Aza mihary harena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manami-trano sy mangalatra. 6:20 Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy […]

19 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 89 Ny Teninao no Fahamarinana   Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO MATIO 6 : 1-18 6:1 Tandremo mba tsy hanao ny asan’ny fahamarinanareo eo imason’ny olona hahitany izany; fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pitia amin’ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. 6:2 Koa amin’izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra […]

14 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 17 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO MATIO 4 : 12-254:12 Ary nony ren’i Jesosy fa efa voasambotra i Jaona, dia lasa nankany Galilia Izy. 4:13 Ary nony niala tany Nazareta Izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin’ny zaratanin’i Zebolona sy i Naftaly, ka nonina tao Izy, 4:14 […]

11 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 18 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO MATIO 1 : 18-261:18 Ary ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky i Maria, renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy. 1:19 Ary i Josefa vadiny, izay lehilahy marina […]

10 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 32 Ny Teninao no Fahamarinana   Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO MATIO 1 : 1-17 1:1 Ny filazana ny razan’i Jesosy Kristy, zanak’i Davida, zanak’i Abrahama. 1:2 Abrahama niteraka an’i Isaka; ary i Isaka niteraka an’i Jakoba; ary i Jakoba niteraka an’i Joda mirahalahy avy; 1:3 ary i Joda niteraka an’i Fareza sy […]

07 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 9 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 51 : 33-6451:33 Fa izao no lazain’ i Jehovah Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely; ny zanakavavin’ i Babylona dia tahaka ny famoloana. Tonga ny fotoana hanosena azy; eny, rehefa afaka kelikely dia ho avy ny fotoana hijinjana azy. 51:34 Efa lanin’ i Nebokadnezara, […]

06 Desambra 2019

by FJKM-QUEBEC

Hits: 11 Ny Teninao no Fahamarinana Fandalinana ny Boky JEREMIA JEREMIA 51 : 1-3251:1 Izao no lazain’ i Jehovah: Indro hampirisihiko ny rivotra mpandringana, hamely an’ i Babylona sy izay monina eo amin’ izay nitsangana hanohitra ahy; 51:2 Ary Izaho haniraka mpanofa any Babylona izay hikororoka azy ka hahafoana ny taniny; fa hamely azy manodidina […]

Popups Powered By : XYZScripts.com