Mofon’aina

110 of 578 items

28 Desambra 2020

by

Hits: 103 Mofonaina Nanomboka nanao ny asany ny Mesia MATIO 4 : 12-174:12 Ary nony ren’i Jesosy fa efa voasambotra i Jaona, dia lasa nankany Galilia Izy. 4:13 Ary nony niala tany Nazareta Izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin’ny zaratanin’i Zebolona sy i Naftaly, ka nonina tao Izy, 4:14 mba hahatanteraka izay […]

17 Desambra 2020

by

Hits: 53 Mofonaina « Tompoko , mba ta-hahita an’i Jesoa izahay » (and21b) JAONA 12 : 20-3612:20 Ary nisy Grika sasany tamin’izay niakatra hivavaka tamin’ny andro firavoravoana, 12:21 ary izy ireo nankany amin’i Filipo avy any Betsaida any Galilia, dia nangataka taminy ka nanao hoe: Tompoko, mba te hahita an’i Jesosy izahay. 12:22 Dia lasa […]

16 Desambra 2020

by

Hits: 60 Mofonaina Miantso antsika hanatona Azy ny Mesia MATIO 11 : 25-3011:25 Tamin’izany andro izany dia namaly i Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika. 11:26 Eny, Raiko; fa izany no sitraponao. 11:27 […]

3 martsa 2018

by Hery Tahiana Raveloson

Hits: 45Mibebaha eo anatrehan’ny Tompo Manavaka ny mpaminany marina sy sandoka ny Tompo ary manome fitarihana antsika fa Andriamanitra no tokony hohenoina sy handraisana fanolorantsaina . Tsy manafina ny marina tokony hambara ny mpaminany marina ary tsy manova izay hanirahana azy na zavatra tsy mahafaly ny olona aza izany indraindray . Matio 4.12-17 Soratra masina […]

3 martsa 2018

by Hery Tahiana Raveloson

Hits: 43Mibebaha eo anatrehan’ny Tompo Manavaka ny mpaminany marina sy sandoka ny Tompo ary manome fitarihana antsika fa Andriamanitra no tokony hohenoina sy handraisana fanolorantsaina . Tsy manafina ny marina tokony hambara ny mpaminany marina ary tsy manova izay hanirahana azy na zavatra tsy mahafaly ny olona aza izany indraindray . Matio 4.12-17 Soratra masina […]

11 Desambra 2020

by

Hits: 54 Mofonaina Ny fiombonan’ny mpino EFESIANA 1 : 15-231:15 Ary noho izany izaho koa, rehefa nandre ny finoanareo an’i Jesosy Tompo izay hitan’ny olona masina rehetra, 1:16 dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin’ny fivavahako, 1:17 mba homen’Andriamanitr’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny voninahitra, ho anareo ny fanahin’ny fahendrena sy ny […]

08 Desambra 2020

by

Hits: 44 Mofonaina Voaporofo ny maha- Mesia an’i Jesoa MATIO 1 : 1-171:1 Ny filazana ny razan’i Jesosy Kristy, zanak’i Davida, zanak’i Abrahama. 1:2 Abrahama niteraka an’i Isaka; ary i Isaka niteraka an’i Jakoba; ary i Jakoba niteraka an’i Joda mirahalahy avy; 1:3 ary i Joda niteraka an’i Fareza sy i Zara tamin’i Tamara; ary […]

07 Desambra 2020

by

Hits: 107 Mofonaina Izay manaiky an’i Jesoa dia manaiky an’Andriamanitra JAONA VOALOHANY 2 : 20-252:20 Fa ianareo kosa manana hosotra avy amin’Ilay Masina ka mahalala ny zavatra rehetra. 2:21 Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin’ny marina. 2:22 Iza […]

03 Desambra 2020

by

Hits: 138 Mofonaina I Jesoa Ilay Mesia fampihavanana ASAN’NY APOSTOLY 10 : 34-4310:34 Ary i Petera niloa-bava ka nanao hoe: Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra; 10:35 fa amin’ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy ka manao ny marina no ankasitrahany. 10:36 Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin’ny Zanak’i Israely, […]

19 Novambra 2020

by

Hits: 88 Mofonaina Ny maha-olom-boavonjy ROMANA 13 : 11 – 1413:11 Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. 13:12 Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky kokoa […]

Popups Powered By : XYZScripts.com