Sortie Sekoly Alahady – 8 febroary 2020

Hits: 498

Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao !

Hafaliana foana ny anay ankizy

2 Febroary 2019 – Glissade Sampana Sekoly Alahady

Hits: 556

Misaotra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sortie glissade izay niarahana tamin’ny Sampana Sekoly Alahady ny Sabotsy 2 Febroary 2019 lasa teo. Hafaliana tokoa moa izany fiarahanay izany … Ireo ny sary mitantara izany !

Fankalazana ny Noely, taona 2018

Hits: 639

“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6

9 desambra 2018 – Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady

Hits: 492

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2

Activité Dorkasy – Parler en public – 24 novambra 2018

Hits: 463

22 septambra 2018 – Fivoriambe Dorkasy

Hits: 325

Tontosa soa aman-tsara ny fivoriambe voalohany nataon’ny Sampana Dorkasy teto anivon’ny FJKM Québec ny asabotsy 22 septambra 2018 lasa teo.

Fiavoahana an-tsaha Sampana Sekoly alahady – 2018

Hits: 523

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2
 
Misaotra  an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny.
Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny sabotsy 7 jolay teo no nanamarihana izany famaranana ny taom-pianarana izany.
Mankasitraka. Ny Tompo be fitiavana homba antsika rehetra. 

11 jiona 2018 – Fananganana ny Dorkasy teto amin’ny FJKM Québec

Hits: 459

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, ny voaloanteny dia misaotra an’Andriamanitra satria tafatsangana tokoa ny sampana dorkasy eto Québec anio. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina mivady ihany koa izay vy nahitana sy angady nananana ka nahatonga izao sampana izao ho tafajoro soa aman-tsara. Ary tsy adino koa anefa isika mpianakavy ny finoana eto amin’ny fitandremana izay namaly ny antsonay.   ” Maro ny zazavavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy. Fa ny vehivavy matahotra an’i Jehovah ihany no hoderaina” Ohabolana toko faha 31: 29-30. Ry vehivavy dorkasy eto amin’ny Fitandremana FJKM Québec, izany Teny fikasan’Andriamanitra ho antsika vehivavy izany no entiko iarahabana anareo sy rariako ho tanteraka amintsika rehetra.  Sarobidy loatra amin’Andriamanitra isika vehivavy ka nomeny andraikitra ho vady hanohana sy hanampy ary ho reny mitaiza  sy feno fitiavana. Tsy mijanona eo fa mbola anankinany andraikitra  eto anivon’ny Fiangonana anatin’izao sampana Dorkasy izao.
  1. Mitory sy manambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy.
  2. Manolokolo sy mitaiza ny tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe amin’ny lafiny rehetra : saina, vatana, fanahy.
3- Manao vaindohan-draharaha ny asa soa sy fiantrana, ny fifanampiana sy famangiana eo anivon’ny Fiangonana manontolo  sy ny fiaraha-monina eto Québec. Koa amin’izao fijoroan’ny Sampana Dorkasy eto amintsika izao dia manainga hatrany ny vehivavy rehetra hamaly ny antso miantefa amintsika. Eto am-pamaranana dia indro ny Teny fampanantenana ho antsika : ” fa Izay nanomboka ny asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesoa Kristy.” Filipiana toko 1: 6. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena

13 mey 2018 : Fananganana ny SLK teto amin’ny FJKM Québec

Hits: 674

Tontosa soa aman-tsara, ny alahady 13 may teo, ny fanokanana ny Sampana lehilahy kristiana (SLK) teto anivon’ny FJKM Québec. 

 

 

Ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy” (Efes. 4 :13)

 

Sekoly alahady : répétition voka-dehibe

Hits: 290

Prochaine répétition du voka-dehibe :