Posts by Njaka Ramanandafy

110 of 568 items

Fivoahana Antsaha Chicoutimi 2022

by Njaka Ramanandafy

Hits: 12 9 – 10 Juillet 2022 Tany Chicoutimi, tanàna 200km eo ho eo miala an’i Québec no nanatanterahana ny Fivohana Antsaha tamin’ity taona 2022 ity. Tsy afaka nanao izany ny Fiangonana nandritry ny taona vitsy noho ny COVID koa dia tamin-kafaliana sy tao anatin’ny firahalahiana tokoa no nentina nanatanteraka izany. Iaorana manokana i Tonton […]

Aogositra 2022 – Tano mafy ny finoana

by Njaka Ramanandafy

Hits: 46Finaritra, Tonga sahady ity ny volana Aogositra, izay volana fialan-tsasatra saika maneran-tany mihintsy. Ao anatin’ity volana ity koa anefa no hisian’ireo Fihaonambe maro samihafa ato amin’ny FJKM, izay hisian’ny Fifampizarana Fampianarana, Fifanofanana, Fiaraha-mivavaka, Fandinihana Soratra Masina ary koa Fifaliana sy Fifampaherezana ho an’ny FJKM rehetra. Hisantatra izany ny Sampana Sekoly Alahady any Mahajanga ny […]

22 Oktobra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 126 Mofonaina Anaro ny Fiangonana KORINTIANA VOALOHANY 4 : 14-214:14 Tsy ny hahamenatra anareo anefa no anoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. 4:15 Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin’i Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo; fa izaho no niteraka anareo ao amin’i Kristy […]

21 Oktobra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 139 Mofonaina « Minoa an’i Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminaniny dia hambinina ianareo » (and20) TANTARA FAHAROA 20 : 20-2320:20 Ary nifoha maraina koa izy, dia niainga nankany an’efitr’i Tekoa; ary nony nivoaka izy, dia nitsangana teo i Josafata ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Joda, sy ianareo, ry mponina […]

15 Oktobra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 162 Mofonaina Ny olona miandry ny fanjakan’Andriamanitra MARKA 15 : 42-4715:42 Ary nony hariva (satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan’ny Sabata), 15:43 dia avy i Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja, izay isan’ny Synedriona sady niandry ny fanjakan’Andriamanitra koa; ary sahy niditra tao amin’i Pilato izy ka nangataka ny fatin’i Jesosy. […]

12 Oktobra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 107 Mofonaina Ny olona feno ny Fanahy Masina ASAN’NY APOSTOLY 13 : 6-1213:6 Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Barjesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, 13:7 izay nitoetra tao amin’i Sergio Paolo, governoran’ny tany sady lehilahy hendry; ary izy nampaka an’i Barnabasy sy i […]

10 Oktobra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 159 Mofonaina Ny mpino miatrika ady TANTARA VOALOHANY 14 : 8-1714:8 Koa nony ren’ny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan’ny Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha ren’i Davida izany, dia nivoaka hiady taminy izy. 14:9 Ary dia tonga ny Filistina ka nihahakahaka teny amin’ny Lohasahan’ny Refaita. 14:10 Ary […]

07 Oktobra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 165 Mofonaina Ny olona mahiratra JAONA 9 : 35-419:35 Jesosy nandre fa efa noroahiny ralehilahy; ary rehefa nahita azy Izy, dia nanao hoe: Mino ny Zanak’Andriamanitra va ianao? 9:36 Ralehilahy namaly ka nanao hoe: Iza moa no Izy, Tompoko, mba hinoako Azy? 9:37 Hoy Jesosy taminy: Efa nahita Azy ianao, sady Izay miresaka aminao […]

30 Septambra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 199 Mofonaina Ny fahatahorana an’ i Jehovah OHABOLANA 9 : 7-129:7 Izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka; ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia hahazo tsiny. 9:8 Aza mananatra ny mpaniratsira ianao, fandrao halany; ny hendry no anaro, dia ho tiany ianao. 9:9 Toroy ny hendry, dia hihahendry izy; ampianaro ny marina, dia hitombo […]

28 Septambra 2020

by Njaka Ramanandafy

Hits: 136 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra EFESIANA 5 : 8-125:8 Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ( 5:9 fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana), 5:10 mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo. 5:11 Ary aza […]

Popups Powered By : XYZScripts.com