Katekomena

Hits: 857

Fiofanana Katekomena

Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny ràny ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo       (Jao. 6: 53)

Sehatra hihomanan’ny Kristiana, manolotra ny tenany ho an’ny Tompo ka ho lasa “Mpandray ny Fanasan’ny Tompo” ny Katekomena.

Ny fanatrehana sy fanarahana ny fampianarana ao amin’ny Ketekomena no sehatra tsara indrindra ahafahana mitozo fahalalana:

 • Ho fitomboana amin’ny finoana,
 • Ho faherezana,
 • Ho fanabeazana ny ara-panahintsika.

Sources : FJKM Analakely

Ny fotoana hianarana :

 • Isaky ny alahady tolakandro amin’ny 2 ora 45 mn ka hatramin’ny 3 ora 15 mn ny fianarana;
 • Maharitra heritaona ny fianarana Katekomena.

Toerana hanarahana ny fiofahana :

 • Ao amin’ny Fiangonana ihany ;
 • Mety hisy ihany koa ny fianarana ampitain-davitra (à distance).

Teny fampianarana :

 • Ny teny Malagasy sy Frantsay no hanatanterahana azy.
 • Afaka manatona ny Mpitandrina izay liana amin’izany.

“ Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Tim. 1: 8a.

Ny olona rehetra vonona hanolo-tena ka mihoatra ny 15 taona, dia afaka manantona ny Mpitandrina, amin’ny fotoana rehetra. 

Tsy ilay fotoana tokana nanoinantsika ny antson’ny tompo ka nanolorantsika tena teo imason’ny olona maro ihany no tian-kolazaina eto, fa indrindra ny tontolom-piainantsika miaraka amin’ny tompo.

Nanomboka teo amin’iny fotoana iny no niasan’andriamanitra mba « hiteraka indray» antsika. miankina amin’ny fanoloran-tenantsika ny hitomboantsika amin’ny toe-panahy araka an’andriamanitra, marik’ilay «fahaterahana indray» «olona vaovao» izany hoe vao teraka indray isika ka mila mitombo.

Ny Romana 12.1… dia mampianatra hoe : « atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompom-panahy izay hataonareo » izany.

Ny fanatitra dia natao hovonoina, ho levonin’ny afo, ny tenanao izany, ireo mombamomba anao rehetra dia tsy maintsy :

 • Ho « vonoina » = homboina eo amin’ny hazofijaliana, ho faty miaraka amin’i Kristy;
 • Ho « levonin’ny afon’Andriamanitra » dia ilay Fanahy Masina « mpanavao » (cf. Titosy 3.4-7; Galatiana 5.22-26)

Miara-voaombo eo amin’ny hazofijaliana amin’i Jesoa kristy: fantaro ireo « toetra ratsy tokony ialàna». Aterinao eo amin’ny hazofijaliana (finoana, tsy voatery misy hazofijaliana). Tsarovy fa avelan’Andriamanitra ireo helokao (ireo toetra ratsinao) ireo.

Io famelan-keloka omen’Andriamanitra anao io no anadiovany anao ho afaka amin’ireo toetra ratsinao rehetra ireo (cf. 1 jaona 1.7). Tonga vaovao ny fiainanao, nefa tsy avy taminao fa « nomeny » anao. (cf. Efesiana 2.8-10)

Ekeo ary ny hanolotra ny tenanao mba hiasan’ny tompo hanavao ny fiainanao dia tonga « olom-baovao » ianao. (cf. 2 Korintiana 5.17)

Safidin’ny tsirairay fa tsy iombonany amin’ny hafa ity fanoloran-tena ity.

Manaraka ny « lalam-pamonjen’Andriamanitra » isika, ka rehefa nandalo ny fahaterahana indray dia tsy maintsy manolo tena mba hitomboantsika amin’ny finoana.

Sources : FJKM Ankadifotsy (lesona ataon’ny Mpitandrina Ranjakavola) 

Filazàna sy vaovao samihafa

Ireo katekomena nivoaka teto