Batisa

Hits: 1089

Fiofanana batisa

Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina. (Mar.16. 16)

Ny Rom. 6 dia mampianatra antsika ny amin’ny batisa izay voalaza fa fiarahana “maty” sy “mitsangana” amin’ny maty amin’i Jesoa nahatonga ny sasany nanizingizina tamin’ny fanarahana ara-bakiteny ny hoe “baptiser” = asoka ao anaty rano (plonger dans l’eau). 

Fa ny nanaovan’i Jaona batisa an’i Jesoa araka ny Mar. 1 : 9 – 11 no nanitsy sy nanatsotra ny fanaovam-batisa ho “fandrarahana rano” eo ambonin’ny loha (asperger de l’eau) noho ny tsy faharesen-dahatr’i Jaona handray ny lohan’i Jesoa. 

Ity batisa “mandraraka rano” ity no noraisintsika fiangonana “reformée”. Ny Sal. 51 : 5 no mampianatra antsika fa hatrany ambohoka dia mpanota ny olombelona ka mila famelan-keloka avy amin’ny batisa. 

Ny I Kor. 10 : 1 – 4 sy ny Asa. 10 no mitarika antsika hanao batisa ny olona hatry ny fony kely. Tsy misy fehy taona ny fanaovana batisa fa ny olona rehetra manaiky hanatona ny Tompo dia azo atao batisa avokoa. 

Ilay nanaovana batisa an’i Jesoa dia manitsy ny fiheverantsika hoe tsy maintsy miteny amin’ny teny tsy fantatra izay atao batisa. I Jesoa tsy miteny tamin’ny teny tsy fantatra ary fanomezam-pahasoavana farany indrindra io miteny amin’ny teny tsy fantatra io.

Batisan’ny zaza (Pedo baptême)

 • Sal. 51 : 5
 • I Kor. 10 : 1 – 4 
 • Mar. 16 : 16
 • Mar. 10 : 13 – 16

Batisa asoka anaty rano (baptême par immersion)

 • I Kor. 10 : 1 – 4
 • Mar. 1 : 9 – 11
 • Asa. 10
 • Asa. 19

Fiteny tsy fantatra (don du parler en langues)

 • Mar. 1 : 9 – 11
 • I Kor. 12 : 28
 • Asa. 2 : 8 – 12

Sources : FJKM Ankadifotsy

Tsy ny zaza ihany fa ny olona rehetra mbola tsy vita batisa dia afaka miroso amin’izany.

Afaka manantona ny Mpitandrina amin’ny fotoana rehetra ireo zay te hiroso amin’ny batisa, na zaza na olon-dehibe.

batisa teto amin'ny FJKM Québec