Hits: 103

Mofonaina

Nanomboka nanao ny asany ny Mesia

MATIO 4 : 12-17
4:12 Ary nony ren’i Jesosy fa efa voasambotra i Jaona, dia lasa nankany Galilia Izy.
4:13 Ary nony niala tany Nazareta Izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin’ny zaratanin’i Zebolona sy i Naftaly, ka nonina tao Izy,
4:14 mba hahatanteraka izay nampilazaina an’i Isaia mpaminany hoe:
4:15 Ny tanin’i Zebolona sy ny tanin’i Naftaly, ao amin’ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin’i Jordana, i Galilia, tanin’ny jentilisa,
4:16 Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe; ary izay nitoetra tao amin’ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan’ny fahazavana. (Isa 8.23; 9.1)
4:17 Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitoriteny i Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.

Nogadrain’i Heroda i Jaona mpanao batisa , ary novonoiny . Toa efa fampahafantarana sahady ny amin’izay hihatra amin’i Jesoa izany , na dia vao hanomboka aza ny asa nanirahana Azy .

1-Tany Galilia no toerana nanombohany ny asany

Tao Kapernaomy no nanombohan’iJesoa ny asany , ao amin’ny zaratanin’i Zebolona sy Naftaly araka ny fitsinjarana nataon’i Josoa . Nantsoin’iIsaia mpaminany hoe : Galilia , tanin’ny Jentilisa io toerana io satria nisy fotoana nandroahana ny Jiosy hiala tao , tamin’ny andron’ny fahababoana . Izany tantara izany no nahatonga io toerana io ho natao tsinotsinona , na dia efa nisy Jiosy niverina nanorim-ponenana aza taty aoriana . Tao amin’io tanàna io no nanombohan’ny Mesia ny asany . Mampianatra antsika izany mba hihevitra manokana ireo olona na tanàna ataon’ny olona ankilabao . Aoka mba hoheverina sy omen-danja ny asa fitoriana ny Filazantsara any amin’ny saha vaovao sy ireo mpanompon’Andriamanitra manolo-tena hiasa amin’ny toerana lavitra sy saro-dàlana ary any ambanivolo.

2-Miantso ny olona hibebaka Izy

Nanomboka nitoriteny i Jesoa ka nanao hoe : « Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan’ ny lanitra  » (and17) . Ny voambolana hoe: « Mibebaha » dia midika hoe : miova fomba fisainana , miova zotra . Tahaka ny nataon’ny mpaminany taloha rehetra dia nananatra ny olona Izy mba hialany amin’ny toetra ratsy . Fantany fa tsy mbola io no fotoana mety hanambarany ny tenany amin’ny maha-Mesia Azy . Raha heverina ny fotoana efa niantsoana olona hibebaka dia tsy tokony hisy intsony olona hiverina amin’ny faharatsiany , saingy tia antsika ny Tompo ka mbola miala nenina

.Fanontaniana :

Inona no tokony hohatsaraina amin’ny fanaovana tafika masina ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM