Hits: 131

Mofonaina

I Jesoa Ilay Mesia fampihavanana

ASAN’NY APOSTOLY 10 : 34-43
10:34 Ary i Petera niloa-bava ka nanao hoe: Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra;
10:35 fa amin’ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy ka manao ny marina no ankasitrahany.
10:36 Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin’ny Zanak’i Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin’ny alalan’i Jesosy Kristy (Izy no Tompon’izao rehetra izao),
10:37 dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notorina tany Jodia rehetra teo aorian’ny batisa izay notorin’i Jaona, dia ny amin’i Jesosy avy any Nazareta,
10:38 Izay nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy.
10:39 Ary izahay no vavolombelon’ny zavatra rehetra izay nataony tany amin’ny tanin’ny Jiosy sy tany Jerosalema; Izy dia novonoiny nahantony teo amin’ny hazo;
10:40 nefa natsangan’Andriamanitra kosa Izy tamin’ny andro fahatelo ka nasehony marimarina,
10:41 tsy tamin’ny olona rehetra, fa tamin’ny vavolombelona izay notendren’Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy.
10:42 Ary Izy nandidy anay hitory amin’ny olona ka hanambara fa Izy no voatendrin’Andriamanitra ho Mpitsara ny velona sy ny maty.
10:43 Izy no ambaran’ny mpaminany rehetra, fa amin’ny anarany no hahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka.

1-Mandrava ny fanavakavahana

i Petera Apostoly izay mpitarika ny Fiangonana tao Jerosalema dia isan’ireo Apostoly tsy resy lahatra ny amin’ny hitoriana ny Filazantsara amin’nyJentilisa , fa aminy dia natao ho an’ny vahoaka Jiosy irery ihany ny famonjena . Miseho anefa eto amin’izao perikopa izao fa niaiky volana i Petera ka niloa-bava ampahibemaso fa amin’ny alalan’i Jesoa Kristy sy noho ny famonjena nataony dia foana izany fanavakavahana izany , satria hitany sy tsapany fa « tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra » fa na Jiosy na Jentilisa dia manana anjara amin’izany famonjena izany avokoa . Araka izany , ny olona izay manaiky sy mino an’i Jesoa ho Mesia ihany koa dia tsy manome vahana ny fanavakavahana amin’ny endriny rehetra .

2-Mahatanteraka ny fiadanana

Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy izay Tompon’ izao rehetra izao no tanteraka ny Teny soa milaza fiadanana izay efa ambaran’ Andriamanitra hatramin’ny vanim-potoanan’ireo Zanak’ Israely . Sitrapon’ Andriamanitra tokoa araka ny ambaran’ny Soratra Masina , ampahatsiarovan’i Petera eto ny hanjakan’ny fiadanana sy ny filaminana eto amin’izao tontolo izao ka ny fahafatesan ‘i Jesoa sy ny fandreseny ny fahafatesana no mahalavorary izany fiadanana avy amin’ Andriamanitra izany . Koa minoa an’i Jesoa dia raiso ny fiadanana atolotr’ Andriamanitra , ary iaino sy ijoroy ho vavolombelona isanandro isanandro .

Fanontaniana :

Inona no andraikitra raisinao manoloana ireo endrika fanavakavahana samihafa izay mbola iainan’ny fiaraha-monina ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM