Hits: 46

Mofonaina

Ireo toetra takiana amin’ny mpiandraikitra tsirairay avy eo anivon’ny Fiangonana

MALAKIA 2 : 1-9
2:1 Ary ankehitriny, ry mpisorona, dia ho aminareo izao didy izao:
2:2 Raha tsy hihaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia halefako hamely anareo ny ozona, ka hozoniko ny tso-drano ataonareo; eny, efa voaozoko sahady izany, satria tsy nandatsaka am-po ianareo.
2:3 Indro, hasiako teny mafy ny voa afafinareo, ary hofafazako tain-droroha ny tavanareo, dia ny tain-droroha avy amin’ny andro firavoravoanareo; ary hailika miaraka aminy ianareo.
2:4 Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo Aho, mba haharetan’ny fanekeko amin’i Levy, hoy Jehovah, Tompon’ny maro.
2:5 Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana; ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra Ahy sy nangovitra teo anatrehan’ny anarako izy.
2:6 Ny lalan’ny fahamarinana no teo am-bavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin’ny molony; tamin’ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin’ny heloka.
2:7 Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana, ary ny lalana hotadiavina eo am-bavany, satria irak’i Jehovah, Tompon’ny maro, izy.
2:8 Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nampahatafintohina olona maro ny amin’ny lalana ary namadika ny fanekena amin’i Levy, hoy Jehovah; Tompon’ny maro.
2:9 Ary Izaho kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimba sy ho fanao tsinontsinona eo anatrehan’ny vahoaka rehetra, noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny nizahanareo tavan’olona ny amin’ny lalana.

Ireo toetra takiana amin’ny mpiandraikitra tsirairay avy eo anivon’ny Fiangonana

1-Mihaino, mandatsaka ao am-po , manome voninahitra ny Anaran ‘Andriamanitra

Ny Mpisorona dia ireo nomena andraikitra manokana hisahana ny fisoronanana. Izy ireo no nisolo tena ny olona hampita ireo fanatitra sy ny fifonana amin’ny Tompo . Izy ireo koa no omen’ny Tompo fahefana manokana hanolotra tsodrano. Izany dia fanompoana masina izay mitaky fahamasinana, fahadiovam-po ary fitondrantena mendrika.Tsy natao hanararaotana fahefana na atao am-pahazarana fotsiny fa adidy miavaka. Ny Tompo mihitsy no nametraka fepetra eto amin’izay misahana andraikitra manokana eny amin’ny alitara mba hihaino , handatsaka am-po ary hanome voninahitra ny Anaran’ny Tompo .

2-Mamantatra ny valin’asa avy amin’Andriamanitra

Mizara roa miavaka tsara ny valin’asa avy amin’ny Tompo . Fiainana, fiadanana (and5) ho an’izay mandeha amin’ny làlan’ny fahamarinana . Ozona sy fahatezerana kosa no miandry ireo mpivily làlana (and2-3). Ho an’ny Mpisorona sasany izay tsy miorina tsara dia tsy izy irery no voa fa ny tsodranony koa dia tonga zava-poana (and2) , hany ka misy fiantraikany amin’ny vokatra any an-tsaha izany , manakana ireo fitahiana efa sitraky ny Tompo ho an’ny vahoakany . Soa ihany fa teo i Jesoa , Ilay Mpisorona tsy manan-tsiny sady fanantenana ho antsika .

Fanontaniana :

Tanisao ireo andraikitra mitaky fahamatorana sy fahamasinana manokana eo amin’ny Fiangonana .

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM