Hits: 40

Mofonaina

« Fantaro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra eo anatrehany  » (and 12

MPITORITENY 8 : 9-13
8:9 Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin’ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambanin’ny masoandro. Misy andro anapahan’ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy.
8:10 Ary tamin’izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra; fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin’ny fitoeran’ny masina ka nohadinoina tao an-tanana; zava-poana koa izany.
8:11 Saingy tsy tanterahina vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikirizan’ny fon’ny zanak’olombelona amin’ny fanaovan-dratsy.
8:12 Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany.
8:13 Fa tsy hisy soa ho an’ny ratsy fanahy; fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela, satria tsy matahotra eo anatrehan’Andriamanitra.

Mahaiza mampitaha fa :

1-Misy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra

Fantatsika fa efa nampiomana ny Tompo , fa manomana valimpitia ho an’ny mpanompony Izy .Voasoratra fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin’ny Tompo . Manomana fiainana maharitra ho antsika Izy. Araka izany dia zava-poana ny fanahiana eo amintsika momba ny ho avy . Manana Andriamanitra miahy sy mikarakara isika. Ny fepetra ahafahantsika misitraka izany dia mazava : ny fahatahorana an’ Andriamanitra , ny fanajana Azy, ny fanarahana ny teniny , ny fitandremana ny didiny .

2-Loza mitatao no setrin’ny faharatsiana

« saingy tsy tanterahana vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikirizan’ny fon’ny zanak’olombelona amin’ny fanaovan-dratsy « (and11). Ny Tompo dia tsy mitsahatra mitady ny fomba rehetra mba hizoran’ny olona araka ny sitrapony . Tao amin’ny saha Edena dia nanoro izay tokony haleha Izy ary nanafatra izay tsy tokony hatao. Tsy vitan’izany fa nampiomaniny mialoha izay ho vokatry ny ataon’ny olona . Izay efa mahafantatra tsara ny sitrapony dia mila miorina hatrany . Raha misy mikiry hifikitra amin’ny fanaovan-dratsy , dia anjarantsika izay antra sy mangoraka no mitory fibebahana dieny mbola misy ny fotoana .

Fanontaniana :

Inona no mampiavaka ny olona matahotra an’Andriamanitra sy ny olona tsy matahotra Azy?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM