Hits: 12

Mofonaina

Miasà amin’ny fatahorana an’Andriamanitra

JAKOBA 5 : 16-20
5:16 Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.
5:17 Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana.
5:18 Ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra, ka nahavokatra ny tany.
5:19 Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin’ny fahamarinana, ary misy anankiray mampibebaka azy,
5:20 aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin’ny lalan’ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be.

1-Mifaneke heloka , mifampivavaha mba ho sitrana

Matetika dia ny tsy famelana heloka eo anivon’ny fiombonana kristiana tamin’ny fahadisoana natao no tsy mampandroso , fa mitarika ho amin’ny fihemorana . Misakana ny vavaka ataontsika mpino ny fahotana ka tsy hananantsika fahombiazana . Asaina mitsotra isika mba ho ambinina ary ho sitrana ka afaka mifandray amin’Andriamanitra sy ny mpiara-mivavaka. Ny herin’Andriamanitra miasa eo amintsika tsirairay koa no ananantsika fatahorana Azy . Koa aoka isika hifampiaiky heloka , hifampivavaka mba ho sitrana , fa hoy ny Soratra Masina : » Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’ Andriamanitra » (Isaia 59.2) . Jesoa Kristy dia efa namela ny helotsika , ka tokony hifamela isika (Kol 3.13).

2-Maharitra amin’ny fivavahana marina

Elia dia lehilahy manam-pinoana , miasa tamin’ny fatahorana . Mino izy fa Andriamanitra dia afaka miditra an-tseahtea eo amin’ny sehatry ny natiora, ary mino koa izy fa Andriamanitra dia mihaino ny vavaka ataon’ny olona marina (and13,16. Sal 34.6. 2 Tes 3.1 ) . Mitondra hery ho an’ny asa fanompoana tokoa ny fahamarinan’ny vavaka atao , vavaka tsy misalasala na mihambahamba , vavaka feno faharetana handresena an’i satana. Mampisandratra ny ara-panahy , ahafahana mandray ny fanomezam-pahasoavana avy amin’ny Fanahy . Aoka àry mba ho marina ny vavaka ataontsika , ary haharitra amin’izay nekena .

Fanontaniana :

Marina ao amin’ny Tompo ve ny vavaka ataonao ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM