Hits: 14

Mofonaina

Hamaivanin’ny olona ny fatahorana an’Andriamanitra

MPANJAKA VOALOHANY 17 : 24-28
17:24 Ary hoy ravehivavy tamin’i Elia: Ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahin’Andriamanitra tokoa ianao, ary marina ny tenin’i Jehovah aloaky ny vavanao.

Rehefa lasa babo ny Zanak’Israely dia heverin’ny mpanjakan’ny Asyria fa mba hanovana sy hamafana tanteraka ny momba ny Zanak’Israely ,ny fivavahany, ny fombany rehetra dia nampidirany olona hafa tsy mahafantatra an’Andriamanitra tao amin’ny tanin’izy ireo mba honina ao. Izany no anehoana hoe: tsy raharahan’olona mihitsy ary tsy fantany velively Ilay Andriamanitra tokanampanao izao rehetra izao izay tokony hatahorana sy hivavahana . Rehefa nohamaivanin’ny olona àry ny fivavahana sy ny fatahorana an’Andriamanitra dia tsy mijery fotsiny izany akory izy fa tena mamaly ny faharatsian’ny olona tokoa satria saro-piaro amin’ny tsy maintsy hatahorana Azy ny Tompo . Ny mahavariana koa sy hanehoany ny maha- Izy Azy indrindra izany dia ny nampahafantarany tamin’ireo olona ireo ny fahasaro-piarony. Mariho tsara fa olona tsy matahotra ary tsy mivavaka Aminy ireo nefa nataony nahalala ny Anarany tokoa.

Tsy maintsy ianarana sy izarana ny fivavahana Aminy

Izao novoalaza eto : iraho ny mpisorona ary aoka izy hitoetra any amin’ny taniny dia hampianatra ny olona izay tokony hatao amin’ Andriamanitry ny tany , izany hoe : ny fatahorana sy ny tsy maintsy hivavahana Aminy . Tsy ny rehetra mantsy no afaka hanao izany satria tena fandaminan’Andriamanitra ny mampita ny fatahorana sy ny fivavahana Aminy , ary zavatra tsy maintsy hatao koa anefa izany satria tsy mitovy amin’ny firenena hafa ny firenen’Andriamanitra noho izy tsy maintsy manana fahamasinana tahaka Azy Andriamanitra masina

Fanontaniana :

Mijery fotsiny ny ratsy ataon’ny olona ve ny Tompo ? Mandeha ho azy ve ny fatahorana Azy ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM