Hits: 13

Mofonaina

Tia miantehitra amin’ny vola aman-karena ny olona

LIOKA 12 : 16-21
12:16 Dia nanao fanoharana taminy Izy ka nanao hoe: Ny tanin’ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be.
12:17 Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: Ahoana no hataoko, fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho?
12:18 Ary hoy izy: Izao no hataoko: handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako.
12:19 Dia hilaza amin’ny fanahiko hoe aho: Ry fanahy o, manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro ianao; mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia.
12:20 Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao?
12:21 Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin’Andriamanitra.

Zavatra katsahin’ny maro izany hoe : hanam-bola aman-karena izany . Ho an’ny Malagasy izao dia misy ny fiteny hoe : « ny vola no maha-rangahy« . Tsy ny rehetra anefa no afaka hanana izany volabe sy harena izany ihany. Zava-misy koa anefa ny toy izao izay tsy voatery ho voafehin’ny olona .Izay fatra -pitia harena dia tsy ho voky harena ary ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra . Amin’izany , ireo mpanam-bola dia tsy mihevitra afa-tsy izay hampitombo ny vola efa ananany hatrany ary mihevitra izy fa afaka manao izay tiana rehetra . Izany indrindra no nisy tamin’ity lehilahy manam-bola ity ka nirehareha hoe : manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro ianao, mitsahara , mihinàna, misotroa , mifalia .Mety ho fihetsika mandeha ho azy ho an’ny olona manam-bola tokoa izany satria amin’ny lafiny iray , atao inona tokoa moa io vola be io raha tsy hanaovana izay tiana? Saingy tena zava-dehibe amin’ny fiainan’ny olona ve izany ? Izany hoe : ny manao izay hahatsara ny tena sy ny danin’ny kibo fotsiny ?

Hafa ny hevitr’Andriamanitra momba ny vola aman-karena

Ho an’Andriamanitra dia ny fahatahoran’ny olona Azy sy ny fivavahana Aminy no zava-dehibe araka ny tenin’i Jesoa hoe : »Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany « , ka ny vola ananana amin’izany dia tokony hanaovana ny sitrapon’ Andriamanitra aloha . Araka izany , tsy tokony hanompo vola vetivety ny olona fa hanompo an’Andriamanitra . Fitaovana hanatanterahana izany ihany ny vola satria mandalo ny ain’ny olona ary tsy azo ianteherana akory ny vola na ananana be aza.

Fanontaniana:

Raha mahafoy vola be ho an’ny asan’ny Tompo ny olona , mahasoa azy izany sa faty antoka ho azy ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM