Hits: 52

Mofonaina

Ny fahatongavan’i Jesoa Kristy Mpanafaka

LIOKA 4 : 14-21
4:14 Ary i Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ny tany rehetra manodidina ny lazany.
4:15 Ary Izy nampianatra teny amin’ny synagogan’ny olona ka nankalazain’izy rehetra.
4:16 Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.
4:17 Dia natolotra Azy ny bokin’i Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:
4:18 Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina,
4:19 hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa 61.1, 2).
4:20 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin’ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika Azy ny mason’izay rehetra teo amin’ny synagoga.
4:21 Ary i Jesosy niteny taminy hoe: Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.

«Androany  no  efa tanteraka eto anatrehanareo  izany zavatra izany »  (and21)

Teny nataon’i Jesoa Kristy  izany , rehefa avy namaky ny voasoratra tao amin’ny bokin’ny Isaia  mpaminany  izay ahitana filazana  fa  « hanafaka  izay nampahoriana »  (and19) izy . Efa  voalaza  hatramin’ny ela ny fahatongavan’ i Jesoa Kristy  hitondra  fanafahana  sy famonjena  ho an’izao tontolo izao  , ary  tanteraka  izany eto . Araka izany  , tsy maintsy tanteraka  ny teny rehetra  nampitondrain’ Andriamanitra  ny mpanompony  na ho ela  na ho haingana . Koa minoa ny  Tenin’Andriamanitra  rehetra voalaza   ao amin’ny Soratra Masina  fa tsy  maintsy ho tanteraka izany  .

2-Mitondra fifaliana

« Ary  izy rehetra nankalaza  Azy  sady talanjona  noho ny teny fahasoavana naloaky ny vavany » (and22)

Fantatr’ireto olona ireto i Jesoa satria mpiara-monina taminy  ary nahatonga  azy ireo ho gaga  sy talanjona . Ankoatra izany  , ny teny fahasoavana nataon’i Jesoa teo  anatrehan’izy ireo  no niteraka  fifaliana  ho azy , indrindra  fa ny fahafantarany  an’i Jesoa  no Ilay  Mpamonjy sy Mpanafaka  , ka nahatonga  azy  nanome  voninahitra an’Andriamanitra  . Koa tsarovy   mandrakariva  fa miteraka fifaliana ho an’ny olona ny fahafantarany  an’i Jesoa Kristy  ho  Mpamonjy  sy Mpanafaka  azy . Ary  ny olona  mahafantatra  Azy  ho Mpamonjy  sy Mpanafaka  ihany  no mahay  mankalaza an’Andriamanitra .

Fanontaniana :

Hatraiza  ny  finoanao  ny  voalazan’ny Soratra Masina ? Ahoana  ny fihetsemponao  raha mandre fa i jesoa no Mpanafaka ?

Sampana  Sekoly Alahady  FOIBE FJKM