Hits: 16

Mofonaina

Ny olona mitady  fanafahana

SALAMO 54 : 4-7
54:4 Indro, Andriamanitra no Mpamonjy ahy; ny Tompo no Mpanohana ny fanahiko.
54:5 Hamaly ny ratsy ataon’ny mpampahory ahy Izy; aoka ny fahamarinanao no handringananao azy.
54:6 Sitrapoko ihany no hanaterako fanatitra ho Anao; hidera ny anaranao aho, Jehovah o, fa tsara izy.
54:7 Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin’ny fahoriana rehetra Izy; ary ny masoko dia faly mijery ny amin’ny fahavaloko.

1-Matoky  ny fanohanan’Andriamanitra

« Indro  Andriamanitra Mpamonjy  ahy  . Ny Tompo no  mpanohana ny  fanahiko »  (and4)

Nenjehin’i Saoly  mpanjaka i  Davida ka niery  tany an’efitr’i Zifa  . Nihaona tamin’i Saoly  tao Gibea  ny Zifita  ka nilaza taminy ny toerana nieren’i Davida . Nanenjika an’iDavida na aiza na aiza i Saoly ary fantatr’i Davida izany . Nitaraina sy nametraka ny tokiny  tamin’Andriamanitra i Davida ary nanafaka azy Izy  . Manoloana ny olana  sy ny ady  mahamay  sedrain’ny  olona  dia mila  mitodika amin’Andriamanitra  izy  , mametraka ny tokiny aminy , fa hanafaka  azy Andriamanitra  . Efa nomeny  antsika i Jesoa Kristy hanafaka antsika amin’ny  fahavalo rehetra . Koa matokia  Azy  dia hamonjy  anao Izy.

2-Manome voninahitra  an’Andriamanitra

« …hidera ny Anaranao  aho Jehovah ô …fa efa namonjy  ahy  ho afaka tamin’ny fahoriana rehetra Izy » (and6,7)

Novonjen’ Andriamanitra  tamin’ny tànan’iSaoly  i Davida satria na dia nanenjika an’i Davida tamin’ny toerana rehetra niereny  aza i Saoly  dia tsy nahazo  azy . Ny  antony iray  dia satria tonga ny Filistina hanafika an’i Jerosalema ka tsy  maintsy  niverina iSaoly . Afaka i Davida , nidera  an’Andriamanitra  izy. Noho  izany  , rehefa  mahatsapa  ny  famonjena  sy ny fanafahan’Andriamanitra azy ny olona dia manome voninahitra  Azy , amin’ny alalan’ny  fanaovana fanatitra , ary ny lehibe indrindra amin’izany  dia ny  fanolorantena .Miderà an’Andriamanitra amin’ny fiainanao  manontolo  noho  ny  famonjena nataon’Andriamanitra  antsika tao amin’i Jesoa Kristy .

Fanontaniana :

Iza no tokinao  amin’ny  fiainanao ? Inona  no ataoano rehefa afaka tamin’ny olana nahazo  anao ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM