Hits: 12

Mofonaina

Mandehana araka ny sitrapon’ny Tompo

ZAKARIA 7 : 8-10
7:8 Ary tonga tamin’i Zakaria ny tenin’i Jehovah nanao hoe:
7:9 Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin’ny rahalahiny avy;
7:10 ary aza mampahory ny mpitondratena na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahantra; ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo ianareo.

Fomba efa nataon’ny olona ny fifadian-kanina .Nanontany indray izy ireo raha tokony hanohy izany na tsia. Valin’izany no hita eto amin’ity and 8-10 ity.

Fanontaniana ny amin’ny fifadiana no nataon’ny olona ,fa fifandraisana amin’ny hafa ny valiny.

Ankasitrahan’Andriamanitra antsika ny fifandraisana Aminy ,ary izany dia tsy afa-misaraka amin’ny fifandraisantsika amin’ny hafa . Ireto no toe-panahy takiany amin’ny olona :

-Manao fitsarana marina

-Mifampiantra sy mifamindra fo

-Tsy mampahory ny hafa

-Tsy mihevitra hanisy ratsy ny hafa

Zava-dehibe Aminy ny toe-po entintsika mivavaka Aminy araka ny tenin’i Jesoa hoe : « Andriamanitra dia Fanahy, ary izay mivavaka Aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny’ Fanahy sy ny Fahamarinana » (Jao 4.24).

Ary koa : »Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota,fa izay mivavaka Aminy sy manao ny sitrapony no henoiny « (Jao 0.31).

Fanontaniana:

Inona no efa nataonao manoloana ireo manodidina izay noheverinao araka ny sitrapon’Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM