20 Febroary 2020

Hits: 306

Mofonaina

Ny teny vavolombelon’ny Tompo

SALAMO 119 : 17-24
119:17 Asio soa aho mpanomponao, mba ho velona ka hitandrina ny teninao.
119:18 Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin’ny lalanao.
119:19 Vahiny ety an-tany aho; aza afeninao ahy ny didinao.
119:20 Torotoro ny fanahiko noho ny faniriany ny fitsipikao mandrakariva.
119:21 Voateninao mafy ny mpirehareha, dia ny olom-boaozona, izay mania miala amin’ny didinao.
119:22 Esory amiko ny fahafaham-baraka sy ny fanamavoana; fa efa nitandrina ny tenivavolombelonao aho.
119:23 Na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka, ka iokoany aho; izaho mpanomponao misaintsaina ny didinao.
119:24 Ny tenivavolombelonao koa no firavoravoako, eny, mpanolotsaina ahy izany.

1-Miaro amin’ny fahavalo (and22)
Ireo olona izay manana ny teny vavolombelon’ny Tompo , izany hoe : mitandrina ny didin’ Andriamanitra , dia misy manaraby , manaratsy , te-hanala baraka , te-hanisy ratsy ary miray tetika mihitsy aza ny manam-pahefana hahazoana manatanteraka izany. Manoloana izany , tokin’ny mpanao salamo dia izy manana ny didin’ Andriamanitra , ary izany no antoka sy toky ho azy . Koa na dia eo aza izay mety olana atrehana amin’ny fitandremana ny didin’ Andriamanitra dia tsy miala amin’izany ny mpino satria miantoka ny famonjena azy izany . Ny mpino maharitra amin’ny’ fizahantoetra , fitsapana noho ny amin’i Kristy dia hiara- manam-boninahitra Aminy.

2-Manolo-tsaina (and 24)
Ambaran’ny mpanoratra eto fa ny fitandremana ny didin’ Andriamanitra no loharanom-pifaliany eo aminn’y fiainana.Mitondra fifaliana ,satria tahaka ny olona maro manolo-tsaina azy izany. Ary izany no mahatonga azy hieritreritra ny didin’ Andriamanitra mandrakariva satria tsy mamitaka ny saina azo avy aminy . Ho anao koa , tsarovy fa manolo-tsaina sy manoro hevitra ny olona ny didin’ Andriamanitra , ary mihoatra lavitra noho ny toro-hevitra avy amin’olombelona izany satria tsy mamitaka . Jesoa Kristy no mpanolo-tsaina tsara indrindra , amin’ny alalan’ny Fanahy Masina .Henoy àry ny teniny dia hanana fifaliana ianao .

Fanontaniana :
Inona no loharanom-pifaliana ambara eto ?