Hits: 328

Mofonaina

 

Ny tenin’ny Fahasoavana

ASAN’NY APOSTOLY 20 : 32-35
20:32 Ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin’Andriamanitra sy ho amin’ny tenin’ny fahasoavany, izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin’izay rehetra nohamasinina.
20:33 Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban’olona aho.
20:34 Fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no niasa mba hahazoako sy ny niaraka tamiko izay nilainay.
20:35 Efa nasehoko anareo tamin’ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka hahatsiaro ny tenin’i Jesosy Tompo, izay manao hoe: Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.

Mananatra ny loholon’ny Fiangonana tao Efesosy i Paoly Apostoly .Handao izy , faniriany mba hisy vokany teo amin’ny fiainan’izy ireo ny teny izay notoriany.

1-Teny mampandroso

Ny hoe: »mampandroso » eto dia ilazana ny fiorenana sy fandrosoana tsara amin’ny finoana. Nanao ny ainy tsy ho zavatra i Paoly Apostoly, nanatanteraka ny asa fanompoana nanirahan’ny Tompo azy dia ny fitoriana ny Filazantsara . Raha handeha izy dia fantany ny fisian’ireo sokajin’olona mitady hampivily na hampiala ny olona amin’ny finoana marina. Mananatra noho izany izy fa ny Tenin’ Andriamanitra notoriany sy nampianariny irery ihany no hahafahan’ny olona mijoro sy miorina amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy . Mila mianatra sy mandray ilay tenin’ny fahasoavana mandrakariva ny Tompo.

2-Teny hahafantarana ny anjara lovan’ny mpino

Ny hahafahan’ny olona mitombo sy miorina amin’ny finoana dia ny fahafantarany fa Andriamanitra dia manatanteraka hatrany ny Teniny . Fampanantenana ambaran’ny Tenin’Andriamanitra ho an’ny mino Azy ny fisian’ny anjara lova manokana . Valim-pitia omeny ho an’izay rehetra mahajoro sy miorina tsara amin’ny finoana , na toa inona toe-javatra atrehina teo amin’ny fanompoana sy ny fanarahana Azy . Rehefa mandray ny Tenin’ Andriamanitra ny olona dia mahafantatra izany ka tsy hivadika amin’ny finoana marina.

Fanontaniana :

Fantatrao ve ny anjara lova voaoman’ Andriamanitra anao ? Inona no tokony nataonao mba handraisana izany ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM