Hits: 384

Ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mino

SALAMO 119 : 129-136
119:129 Mahagaga ny tenivavolombelonao, ka dia mitandrina azy ny fanahiko.
119:130 Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an’ny kely saina.
119:131 Mitanatana vava aho ka mihanahana, fa ny didinao no iriko.
119:132 Todiho aho, ka mamindra fo amiko, araka ny tokony ho anjaran’izay tia ny anaranao.
119:133 Ampitoero eo amin’ny teninao ny diako; ary aza avela hanapaka ahy izay mety ho faharatsiana.
119:134 Vonjeo amin’ny fampahorian’ny olona aho, dia hitandrina ny didinao.
119:135 Ampamirapirato amin’ny mpanomponao ny tavanao; ary ampianaro ahy ny didinao.
119:136 Rano mandriaka no mijononoka amin’ny masoko noho ny tsy fitandreman’ny olona ny Lalanao.

Ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mino

1-Mamabo ny fony
Resy lahatra ilay mpanao salamo fa tena miavaka ny Tenin’ Andriamanitra izay novakiany , nampianarina azy sy nandraisany fahalalana sy fahendrena ka nampiavaka azy tamin’ny hafa. Babo ny fony , ny faniriany dia handray , hianatra izany amin’ny fotoana rehetra:  » Mahazava ny famoahana ny hevitry ny Teninao ka manome fahalalana ho an’ny kely saina…mitanatana vava aho …fa ny didinao no iriko » ‘and130-131).Eny , nataony ho zava-dehibe ny fitandremana izany .

2-Manamafy ny fiombonana Aminy
Noho ny anjara toerana nomeny ny Tenin’ Andriamanitra teo amin’ny fiainany dia tsara ny fifandraisany tamin’Andriamanitra . Mivavaka , mangataka ny famindrampon’ Andriamanitra ho amin’ny fiainany izy. Mino izy fa misy anjara voatahiry manokana ho azy ao amin’ Andriamanitra : »Todiho aho ka mamindrà fo amiko , araka ny tokony ho anjaran’izay tia ny anaranao« .

3-Manoro làlana
Mivavaka hatrany ity mpanao salamo ity , ary maneho fa manoloana ny toe-javatra samihafa miseho eo amin’ny fiainana dia ny Tenin’ Andriamanitra ihany no iriny , angatahiny , tadiaviny ho mpitari-dàlana azy mba tsy ho resin’ny fandriky ny ratsy sy manafaka azy amin’ny fahoriana.Rehefa miaina amin’ny Tenin’ Andriamanitra ny mpino dia tsy voafandrik’ilay ratsy ny làlany .

Fanontaniana:
Lazao ny tombotsoa azon’izay mamaky sy mandinika ny Tenin’Andriamanitra isanandro ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM