Hits: 61

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Maneho ny tàna-maheriny ny Tompo

LIOKA 13 : 10-13
13:10 Ary nampianatra tao amin’ny synagoga anankiray i Jesosy tamin’ny Sabata.
13:11 Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy maha-farofy valo ambin’ny folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory.
13:12 Ary rehefa nahita azy i Jesosy, dia niantso azy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, afaka amin’ny rofinao ianao.
13:13 Dia nametraka ny tanany taminy Izy; ary niaraka tamin’izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza an’Andriamanitra.

1-Amin’ny maha-tompon’ny sabata Azy
Ny fitandremana ny andro sabata , na ny aandro fitsaharana dia niteraka fifandirana matetika teo amin’ny Jiosy sy i Jesoa . Nahariharin’i Jesoa mazava tsara fa ny sabata dia tsy ho fitsaharana fotsiny ihany , fa ho androm-panafahana indrindra koa . Vehivavy iray izay nafatotr’i satana taminn’y aretina nandritra ny valo ambin’ny folo taona no maniloana an’i Jesoa .Raha ny lalàna no arahina dia tsy misy azo atao amin-dravehivavy satria sabata ny andro . Nahafantatra avy hatrany izay nanjo an-dravehivavy azy ka nahasitrana azy. Nanafitohina ny Jiosy izao fihetsika izao , kanefa kosa nampiseho fa i Jesoo no Tompon’ny sabata (Lio 6.5) .

2-Ho fankalazana an’ Andriamanitra
Matetika dia ny olona marary , na ny havany akaiky , na ny mpiara-monina no manatona Azy. Eto kosa dia i Jesoa mihitsy no manao dingana ho fanasitranana ilay marary . Niantso azy Izy , ka nilaza tamin-dravehivavy fa ho sitrana izy sady nametra-tànana taminy . Teo no eo dia sitrana ravehivavy ka nanome Voninahitra an’ Andiamanitra . Lasa tokoa ny fanahy maharofy , afaka niandrandra ny lanitra izao ilay tsy mba afa- nitraka fa niondrika tamin’ny tany nandritra ny valo ambin’ny folo taona .Fankalazana an’ Andriamanitra no zavatra nataony voalohany , fa izany no fomban’ny olona afaka. Sabata nanatrehany an’i Jesoa izao sabatan-dravehivavy izao. Aoka tsy ho ny lalàna no hamatotra tsy ahitana an’i Jesoa . Isaorana ny Tompo fa nanafaka izay rehetra afatotr’i satana amin’ny fombafomba sy lalàm-pivavahana .

Fanontaniana:
Tanisao ireo karazan-javatra mbola mamatotra ny olona ka tsy hahafahany manompo an’ Andriamanitra ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM