Hits: 405

Ny Teninao no Fahamarinana

 

MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO

JONA 2 : 1-11
2:1 ARY Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina an’i Jona. Ary Jona dia tao an-kibon’ilay hazandrano hateloan’ andro sy hateloan’alina.
2:2 Dia nivavaka tamin’i Jehovah Andriamaniny tao an-kibon’ny hazandrano Jona
2:3 ka nanao hoe: Niantso an’i Jehovah tamin’ny fahoriako aho, Ka dia namaly ahy Izy; Tao anatin’ny fiainan-tsi-hita* no nitarainako, Dia nihaino ny feoko Hianao.
2:4 Fa efa natsipinao tao amin’ny lalina aho, Dia tao amin’ny ranomasina, Ka voasafotry ny riaka aho; Nanarona ahy ny alon-dranonao sy ny onjanao rehetra.
2:5 Dia hoy izaho: Voaroaka tsy ho eo anatrehanao aho, Nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany.
2:6 Ny rano nanarona ahy hatramin’ny aiko, Ny lalina namefy ahy manodidina; Ny zava-maniry any an-dranomasina nisingotra manodidina ny lohako.
2:7 Tafalatsaka tany amin’ny fanambanin’ny tendrombohitra aho; Ny hidin’ny tany nanidy ahy mandrakizay; Nefa nampiakatra ny aiko avy tao an-davaka Hianao, Jehovah Andriamanitro o.
2:8 Raha reraka tato anatiko ny fanahiko, Dia nahatsiaro an’i Jehovah aho; Ka tonga tao aminao ny fivavako, Dia tao amin’ny tempolinao masina.
2:9 Izay mivavaka amin’ny sampy* Dia mahafoy Izay Mpamindra fo aminy;*
2:10 Fa izaho, dia feo midera no entiko mamono zavatra hatao fanatitra ho Anao, Ary izay nivoadiako dia hefaiko; An’i Jehovah ny famonjena.
2:11 Ary Jehovah nandidy ilay hazandrano, ka dia naloany ho eny amin’ny tany maina Jona.

1-Ho famerenana  ny  mpanompo mivily làlana
Voatery  natsipy  any anaty  ranomasina lalina I Jona vao nitony ny ranomasina .  Hanao  ahoana ny fiafaran’ny fiainany ? “Ary  Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina an’I Jona . Ary I Jona dia tao an-kibon’ilayhazandrano hateloana andro  sy hateloana alina” (and 1). Ilay hazandrano lehibe  no fitaovana niasan’ny tàna-maherin’ny Tompo mba hahatonga an’I Jona hiverin-dàlana ka handeha amin’izay niantsoana sy nanirahan’ny Tompo  azy . Tao an-kibon’ilay trondro be izy nefa tsy  maty. Tsapany ny fahadisoany . Nahatsiaro fahoriana izy ka nivavaka (and2) . Soa fa namaly  vavaka sy nihaino  ny fitarainany ny Tompo (and3), fa  raha tsy izany dia ho loza  no anjarany .Aza miandry  famaizana  sy  kapoka vao hanaiky hanatanteraka  ny sitrapon’ Andriamanitra . Miasa amin’ny  fomba mahagaga ny Tompo hamerenana ny olom-boantso  handehanany  araka ny làlany.

2- Ho fanehoany  ny heriny mahagaga
Raha heverina dia tsy  tokony  ho velona intsony I Jona. Tanisainy amin’ny vavaka ireo fahagagana nasehon’ny tàna-maherin’ Andriamanitra  : ny nanipazana azy tao amin’ny ranomasina lalina (and4-6), ny nitoerany telo andro sy telo alina tao an-kibon’ny  trondro (and1,3) , ary ny nampiakarana azy ho eny an-tanety indray (and7,10) . Izany  rehetra izany  no mampiseho  fa Izy  no Tompo sy mpifehy  ny zava-boahary rehetra , eo  ambany  fahefany ny fahafatesana sy ny fiainana. Hevero  ange  ny fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana , ny nidinany tany  amin’ny fiainan-tsy hita , ny nitsanganany tamin’ny maty  , ary ny niakarany  velona ho any an-danitra . Mahery Izy!

Fanontaniana :
Famaizana ve no  mahatonga ny mosary , tondradrano?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM