Hits: 352

Ny Teninao no Fahamarinana

 

MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO

ASAN’NY APOSTOLY 9 : 1-9
9:1 Ary i Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin’ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin’ny mpisoronabe izy
9:2 ka nangataka taratasy taminy ho any amin’ny synagoga any Damaskosy, mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy.
9:3 Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy;
9:4 dia lavo tamin’ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy?
9:5 Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao;
9:6 fa mitsangana, ka mankanesa ho any an-tanana, dia holazaina aminao izay mety hataonao.
9:7 Ary ny olona izay nomba azy tamin’ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy, nefa tsy nahita olona.
9:8 Ary i Saoly nitsangana tamin’ny tany, ary rehefa nahirany ny masony, dia tsy nahita na inona na inona izy; ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy.
9:9 Ary tsy nahita izy hateloana sady tsy nihinana na nisotro.

1-Jesoa Kristy miandany  amin’ny mpanompony

Sarotiny  tamin’ny fombam-pivavahana Jiosy  ny ankabeazan’ny Fariseo , ary anisan’izany I Saoly . Nanao izay fomba rehetra izy mba hamongorana ny mpianatr’I Jesoa  sy ireo mpomba  Azy . Nampiasainy avokoa ny fahefana rehetra teo am-pelatànany , nangataka taratasy  tamin’ny mpisoronabe izy mba hahazoany miditra ao amin’ny Synagoga  ka izay rehetra tratrany manaraka ny fampianaran’I Jesoa  dia ho entiny hofatorana sy hovonoina . Manoloana izany , maneho  ny heriny ny Tompo  ka tsy mamela ny mpianany hiady irery . Indro Izy  fa miditra an-tsehatra mivantana sy manakana ny dian’I Saoly sy miteny aminy :”Saoly , Saoly , nahoana ianao no manenjika Ahy? …Izaho no Jesoa izay enjehinao” (and4,5). Izay manenjika ny fiangonan’Andriamanitra dia manenjika an’I Jesoa Kristy .

2- Jesoa Kristy  , manova ny fikasan’ny fahavalo

Miasa ny tàna-maherin’ny Tompo ka mampiova ny toe-javatra . Jesao indray izao  no maniraka azy , ka manao aminy hoe :”Mitsangana ka mankanesa any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety hataonao” (and6). Fahasoavana mahagaga  izany satria ilay fahavalo  mahery sy fatra-panenjika no babo , ka tonga iraka mahatoky”…Raha velona  koa Aho , hoy I Jehovah Tompo  dia tsy  sitrako  ny hahafatesan’ny ratsy fanahy  , fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny làlany mba ho velona izy” (Eze 33.11) . Andeha isika hivavaka ho an’izay manenjika ny fiangonana , mba hihaonany amin’I Jesoa , ka hahalalany  ny tena fivavahana marina sy hahatonga azy ireny  ho lasa mpitory ny  Filazantsara mafana fo.

Fanontaniana:

Azonao tantaraina ve ny fiovamp efa hita sy niainanao?