Hits: 229

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO

MATIO 1 : 18-26
1:18 Ary ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky i Maria, renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy.
1:19 Ary i Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta hanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina.
1:20 Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy tamin’ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy Masina,
1:21 ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany.
1:22 Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany hoe:
1:23 Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; ary ny anarany hataon’ny olona hoe Imanoela (Isa 7.14),
1:24 Ary i Josefa, rehefa nahatsiaro tamin’ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian’ny anjelin’ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny.
1:25 Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Jesosy.

I Jesao , vahaolana faratampony no aseho eto :

1-Ny anarany atao hoe: Imanoela
Izany dia anarana nivoaka tao aminn’y vanim-potoanan’ny krizy tany amin’ny taonjato fahavalo raha nanampatra ny fahefany ny mpanjakan’i Asyria . Ao amin’ny fangejan’ny Romana indray izao ka dia miandrandra ny fahatongavana hamaha olana amin-kery mahagaga ny Jiosy . Dia tamin’ny fomba tsotra no nentin’ Andriamanitra niditra teto an-tany : notorontoroina tamin’ny Fanahy Masina , nateraky ny virjina . Tonga Izy ho Andriamanitra amintsika na  » Andriamanitra miara-monina an-day eto anovontsika ».

2-Ny toerany : Izy no Filohan’ny Mpiandry
I Jesoa , vahaolana ho an’izay tena mitady Azy marina no hitantsika eto: Izy no anton-dian’ny Magy , tanjon’ny fiainany , fahafahampo feno , fifaliana sy fanompoampivavahana ambony indrindra ka itsaohana sy andohalehana . Ny Fanomezana koa dia maneho ny maha- Andriamanitra feno sy maha- olona iandrandram-pamonjena noho Izy Mpanjaka . Manelingelina ny mafy fo ny momba an’i Jesoa satria fahoriana ho Azy fa vahaolana sy fifaliaana ho an’ny mino . Ekena ho Filoha mpitarika hendry avy amin’i Davida Izy . Andriamanitra no miaro sy manatanteraka ny asany .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-6