Hits: 297

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO

MATIO 1 : 1-17
1:1 Ny filazana ny razan’i Jesosy Kristy, zanak’i Davida, zanak’i Abrahama.
1:2 Abrahama niteraka an’i Isaka; ary i Isaka niteraka an’i Jakoba; ary i Jakoba niteraka an’i Joda mirahalahy avy;
1:3 ary i Joda niteraka an’i Fareza sy i Zara tamin’i Tamara; ary i Fareza niteraka an’i Hezrona; ary i Hezrona niteraka an’i Rama;
1:4 ary i Rama niteraka an’i Aminadaba; ary i Aminadaba niteraka an’i Nasona; ary i Nasona niteraka an’i Salmona;
1:5 ary i Salmona niteraka an’i Boaza tamin’i Rahaba; ary i Boaza niteraka an’i Obeda tamin’i Rota; ary i Obeda niteraka an’i Jese;
1:6 ary i Jese niteraka an’i Davida mpanjaka. Ary i Davida niteraka an’i Solomona tamin’ny vadin’i Oria;
1:7 ary i Solomona niteraka an’i Rehoboama; ary i Rehoboama niteraka an’i Abia; ary i Abia niteraka an’i Asa;
1:8 ary i Asa niteraka an’i Josafata; ary i Josafata niteraka an’i Jorama; ary i Jorama niteraka an’i Ozia;
1:9 ary i Ozia niteraka an’i Jotama; ary i Jotama niteraka an’i Ahaza; ary i Ahaza niteraka an’i Hezekia;
1:10 ary i Hezekia niteraka an’i Manase; ary i Manase niteraka an’i Amona; ary i Amona niteraka an’i Josia;
1:11 ary i Josia niteraka an’i Jekonia mirahalahy avy, tamin’ny nifindrana tany Babylona.
1:12 Ary taorian’ny nifindrana tany Babylona i Jekonia dia niteraka an’i Sealtiela; ary i Sealtiela niteraka an’i Zerobabela;
1:13 ary i Zerobabela niteraka an’i Abihoda; ary i Abihoda niteraka an’i Eliakima; ary i Eliakima niteraka an’i Azora;
1:14 ary i Azora niteraka an’i Zadoka; ary i Zadoka niteraka an’i Akima; ary i Akima niteraka an’i Elihoda;
1:15 ary i Elihoda niteraka an’i Eleazara; ary i Eleazara niteraka an’i Matana; ary i Matana niteraka an’i Jakoba;
1:16 ary i Jakoba niteraka an’i Josefa, vadin’i Maria; ary i Maria niteraka an’i Jesosy, Izay atao hoe Kristy.
1:17 Ary ny taranaka rehetra hatramin’i Abrahama ka hatramin’i Davida dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’i Davida ka hatramin’ny nifindrana tany Babylona dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’ny nifindrana tany Babylona ka hatramin’i Kristy dia taranaka efatra ambin’ny folo.

Ny Filazantsara araka an’i Matio no manafoana ny fahanginana nandritra ny efa-jato taona eo anelanelan’ny Testamenta roa ka maneho ny fifampitohizan’ny faminaniana sy ny fahatanterahany ao amin’i Jesoa Kristy . Ity fitanisana ny firazanan’i Jesoa dia ahitantsika ireto :

1-I Jesoa Kristy no ilay hery manadio sy manafaka (and1-11)
Ny zava-dehibe eto dia izao : nandresy ny sakana Andriamanitra satria na lahy na vavy , eny fa na izay efa voaozona toa an’i Jekonia aza (Jer 22.30) dia azo raisina . Endrika famoahana avy aminn’y fahababoana ho tena fanafahana sy fanohizana ny taranaka vaovao ho amin’ny maha- Mpanjaka Azy izao . Porofon’ny famonjena ho entiny ho an’y olona rehetra izany .

2-I Jesoa Kristy : Ivon’ny tantara (and12-17)
Ny fitohizana avy eo amin’i Davida ka hatramin’i Josefa ary ny fampidirana an’i Maria izay vehivavy mpandray anjara farany dia ahitantsika an’ Andriamanitra mitsofoka ao amin’ny tantara ka mitondra ho amin’ny tanjona vaovao dia ny fahatongavan’i Jesoa ho teny farany ao amin’ny taranaka taloha sy fidirana ho amin’ny taranaka vaovao .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-6