Hits: 236

EDITORIALY novambra

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Ho avy amin’ny heriny ny Tompo”

Mazava tsara ny tian’izany lohahevitra izany ho lazaina :

  • Tsy maintsy hifanatrika amin’ny Tompo isika ary tsy ho afa-miala amin’izany.
  • Hadinina amin’izay nataontsika rehetra isika amin’izany fiavian’ny Tompo izany koa mila mihomana isika.
  • Tsy fotoana mampatahotra akory izany ho antsika mpino fa fotoana hanamafisantsika ny fandovàna ny famonjena mandrakizay ao amin’i Kristy Jesoa.

Noho izany dia mila mihomana isika rehetra hitsena ny Tompo am-pifaliana :

  • Manàna fahasahiana hiatrika ny Tompo amin’ny fiverenany.
  • Mahareta amin’ny asa fanompoana niantsoana antsika fa izany no sitrapon’Andriamanitra amintsika. Isan’ny hanadinana antsika ny fahavitantsika ny sitrapony na tsia amin’izany.
  • Mijoroa amin’ny finoana ary miezaha miaina amin’izany fa tombontsoa ho antsika izany amin’ny fiavian’ny Tompo.
  • Aza mihemotra na dia misy aza ny olana sy ny sarotra sedraintsika fa miroso amin’ny famonjena isika izay horaisintsika amin’ny fiavian’ny Tompo.

Raha tsara ny fihomanantsika, ka ho avy ny Tompo, na amin’ny ora fahafiry na amin’ny fotoana aiza, dia tsy hana-tahotra fa hahatoky  kosa fa ho isan’ny mpandresy isika.

Ho amintsika rehetra anie ity Soratra Masina ity « Ho avy faingana Aho;  tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao » Apo. 3 : 11.

Ny Mpitandrina