Hits: 50

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Boky JEREMIA

JEREMIA 14 : 1-22
14:1 Ny tenin’ i Jehovah izay tonga tamin’ i Jeremia ny amin’ ny mosary.
14:2 Misaona Joda, ary mitanondrika ny vavahadiny; mitafy lamba fioriana izy ka mipetraka amin’ ny tany; ary miakatra ny fitarainan’ i Jerosalema.
14:3 Ary ny lehibeny naniraka ny madinika hantsaka rano; dia tonga tany amin’ ny lavaka famorian-drano ireny, nefa tsy nahita rano ka niverina nitondra ny tavoara foana, menatra sy mangaihay izy ka nisaron-doha.
14:4 Noho ny fitresaky ny tany, satria tsy nilatsahan’ ny ranonorana ny tany, dia menatra ny mpiasa tany ka nisaron-doha.
14:5 Eny, ny dieravavy koa, raha niteraka tany an-tsaha, dia nilaozany izany, noho ny tsy fisian’ ny ahi-maitso.
14:6 Ary ny boriky dia nijanona teny amin’ ny toerana avo, nifoka rivotra toy ny dragona izy; nanjambena ny masony noho ny tsy fisian’ ny ahitra.
14:7 Ry Jehovah ô, na dia miampanga anay aza ny helokay, miasà ihany Ianao noho ny anaranao; fa be ny fiodinanay, taminao no nanotanay.
14:8 Ry fanantenan’ ny Isiraely ô, Mpamonjy azy amin’ ny andro fahoriana; nahoana Ianao no dia ho toy ny vahiny amin’ ny tany ary toy ny mpandeha izay mivily handry indray alina?
14:9 Nahoana Ianao no dia ho toy ny olona ankona ary toy ny lehilahy mahery tsy mahavonjy? Nefa mbola ato aminay ihany ianao, Jehovah ô, ary antsoina amin’ ny anaranao izahay; aza dia mandao anay.
14:10 Izao no lazain’ i Jehovah amin’ ity firenena ity: Te-hirenireny toy izao izy, ka tsy nampijanona ny tongony, noho izany dia tsy sitrak’ i Jehovah izy, ankehitriny dia ho tsaroany ny helony, ary hovaliany ny fahotany.
14:11 Dia hoy Jehovah tamiko: Aza mivavaka ho an’ ity firenena ity hahasoa azy.
14:12 Raha mifady hanina izy, dia tsy hihaino ny fitarainany Aho; ary raha manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hohanina izy, dia tsy hankasitraka azy Aho, fa haripako amin’ ny sabatra sy ny mosary ary ny areti-mandringana izy.
14:13 Dia hoy aho: Indrisy, Jehovah Andriamanitra ô! Indreo ny mpaminany manao aminy hoe: Tsy hiharan’ ny sabatra ianareo, ary tsy ho mosarena; fa homeko fiadanana maharitra eto amin’ ity tany ity ianareo.
14:14 Dia hoy Jehovah tamiko: Ireo mpaminany ireo dia maminany lainga amin’ ny anarako; tsy naniraka azy Aho, na nandidy azy, na niteny taminy; fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinontsinona sy fitaky ny fony no aminaniany aminareo.
14:15 Koa izao no lazain’ i Jehovah ny amin’ ireo mpaminany izay maminany amin’ ny anarako ireo, nefa tsy nirahiko tsinona, ka milaza fa tsy hisy sabatra sy mosary eto amin’ ity tany ity: ny sabatra sy ny mosary no handringanana ireo mpaminany ireo.
14:16 Ary ny firenena izay aminanian’ ireo dia hiely faty eny an-dalamben’ i Jerosalema, noho ny mosary sy ny sabatra, ka tsy hisy mpandevina ireny, na ny tenany, na ny vadiny, na ny zanany lahy, na ny zanany vavy, fa haidiko ao aminy ny faharatsiany.
14:17 Koa lazao aminy izao teny izao: Aoka ny masoko hijononoka ranomaso andro amin’ alina ka tsy hitsahatra; fa ny virijina zanakavavin’ ny oloko dia maratra mafy dia mafy tamin’ ny kapoka maharary indrindra.
14:18 Raha mivoaka any an-tsaha aho, dia indreny ny matin-tsabatra, ary raha miditra ao an-tanàna kosa aho, dia indreo ny mararin’ ny mosary! eny, ny mpaminany sy ny mpisorona dia mirenireny mankamin’ ny tany tsy fantany.
14:19 Efa narianao tanteraka va Joda? Efa naharikoriko ny fanahinao va Ziona? nahoana no dia mamely anay Ianao, ka tsy misy fanasitranana ho anay? Nanantena fiadanana izahay, kanjo tsy nahita soa, ary fotoana fanasitranana, fa indro fahoriana.
14:20 Jehovah ô, ekenay ny faharatsianay sy ny heloky ny razanay; fa efa nanota taminao izahay.
14:21 Noho ny amin’ ny anaranao dia aza mankahala anay; aza atao ho tsinontsinona ny sezafiandrianan’ ny voninahitrao; tsarovy, ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay.
14:22 Mba misy mahalatsaka ranonorana va ireny zava-poanan’ ny Jentilisa ireny na mahay mandatsaka ranonorana be va ny lanitra? Fa tsy Ianao ihany va no Izy ry Jehovah Andriamanitray ô? Koa miandry Anao izahay, satria Ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo.

Lesona lehibe momba ny vavaka sy ny Tenin’ Andriamanitra no hitantsika eto.

1-Momba ny vavaka
Mirakitra tonombavaka fifonana fianatra ity toko ity . Hoy ny fivavak’ireo Israely nofaizin’ny Tompo: »Ry Jehovah ô, na dia miampanga anay aza ny helokay , miasà ihany ianao noho ny Anaranao, fa be ny fiodinanay , taminao no nanotanay » (and7).Ary koa: » Jehovah ô, tsaroanay ny faharatsianay sy ny heloky ny razanay. Fa efa nanota taminao izahay. Noho ny Anaranao dia aza arianao izahay. Tsarovy , ka aza tsoahana ny fanekenao taminay » (and20-21). Moa tsy mbola vavaka fifonantsika koa ve izany?
Fa teny manaitra koa anefa ny hoe: »Dia hoy i Jehovah tamiko: Aza mivavaka ho an’ity firenena ity hahasoa azy« (and11) . Hay ve ny Tompo mihitsy no mandrara tsy hivavaka e! Eny , mariky ny alahelo lalina sy ny fahatezerany mirehitra izany manoloana ny fifikirana amin’ny ratsy.

2-Momba ny Tenin’ Andriamanitra
Tsy izay rehetra mtory ny Tenin’ Andriamanitrahay dia marina . Fa tena misy ny tonga amin’ny lazain’ny Tompo hoe: »Tsy naniraka azy aho na nandidy azy na niteny taminy » (and14) Ahoana no hanavahana azy? Izay rehetra mitory fitahiana , nefa tsy mitaona antsika hibebaka dia mpamitaka !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6