Hits: 92

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Fandalinana ny Boky JEREMIA

JEREMIA 13 : 1-27
13:1 Izao no nolazain’ i Jehovah tamiko: Andeha maka fehikibo rongony ho anao, ka ifehezo ny kibonao, fa aza atao anaty rano.
13:2 Dia naka fehikibo aho araka ny tenin’ i Jehovah ka nifehezako ny kiboko.
13:3 Ary tonga tamiko fanindroany ny tenin’ i Jehovah hoe:
13:4 Ento ny fehikibo izay nalainao, dia ilay ifehezanao ny kibonao, ka mitsangàna mankanesa any Eofrata, ary afeno ao an-davabato izany.
13:5 Koa dia nandeha aho, ary nafeniko tao amoron’ i Eofrata izany, araka ny nandidian’ i Jehovah ahy.
13:6 Ary izao no niseho, nony afaka andro maro, dia hoy Jehovah tamiko: Mitsangàna ka mankanesa any Eofrata, ary alao any ny fehikibo, dia ilay nasaiko nafeninao tany.
13:7 Dia nankany Eofrata aho ka nihady, ary nalaiko tao amin’ ny fitoerana nanafenako azy ilay fehikibo; kanjo, indro, simba ny fehikibo ka tsy azo natao na inona na inona intsony.
13:8 Dia tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah hoe:
13:9 Izao no lazain’ i Jehovah: Tahaka izany no hanimbako ny avonavon’ ny Joda sy ny haben’ ny avonavon’ i Jerosalema.
13:10 Ity firenena ratsy ity, izay mandà tsy hihaino ny teniko, fa mandeha amin’ ny fisainan’ ny fony ka manaraka andriamani-kafa; mba hanompo sy hiankohoka aminy, dia ho tahaka ity fehikibo ity, izay tsy mahasoa na amin’ inona na amin’ inona.
13:11 Fa toy ny firaikitry ny fehikibo amin’ ny valahan’ ny olona no nampiraiketako ny taranak’ Isiraely sy ny taranak’ i Joda rehetra tamiko, hoy Jehovah, mba ho olona sy anarana sy fiderana ary voninahitra ho Ahy ireny; kanjo tsy nety nihaino izy.
13:12 Koa izao teny izao no lazao aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ny tavoara rehetra dia hofenoina divay; ary izy hanao aminao hoe: Moa tsy efa fantatray ihany va fa hofenoina divay ny tavoara rehetra?
13:13 Dia holazainao aminy hoe: Izao no lazain’ Jehovah: Indro, hofenoiko fahamamoana ny mponina rehetra amin’ ity tany ity, dia ny mpanjaka izay mipetraka amin’ ny sezafiandrianan’ i Davida sy ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny mponina rehetra any Jerosalema.
13:14 Ampifameleziko izy, dia ny ray mbamin’ ny zanany, hoy Jehovah; tsy hiantra Aho na hitsitsy, na hamindra fo, fa handringana azy.
13:15 Mandrenesa ka mihainoa, aza miavonavona; fa Jehovah no niteny.
13:16 Manomeza voninahitra an’ i Jehovah Andriamanitrareo, dieny tsy mbola mahatonga ny maizina Izy, ary dieny tsy mbola tafintohina amin’ ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotrareo, ka raha miandry ny mazava ianareo, dia hataony tonga ho aloky ny fahafatesana, ka hampodiny ho haizim-pito.
13:17 Fa raha tsy hihaino izany ianareo, dia hitomany any amin’ ny toerana mangingina ny fanahiko noho ny amin’ ny fiavonavonanareo; ary ny masoko hamarin-dranomaso hijononoka be satria entina ho babo ny ondrin’ i Jehovah.
13:18 Lazao amin’ ny mpanjaka lahy sy mpanjaka vavy hoe: Manetre tena, mitombena amin’ ny tany, fa ho afaka ny fanapahanareo, dia ny satroboninahitry ny voninahitrareo.
13:19 Harindrina ny tanàna any amin’ ny tany atsimo, ka tsy hisy hamoha; ho lasan-ko babo ny Joda rehetra, ho lasan-ko babo avokoa izy rehetra.
13:20 Atopazy ny masonareo, ka tazano izay avy any avaratra; aiza ny ondry andiany izay nomena anao, dia ny ondrinao tsara tarehy?
13:21 Ahoana re no holazainao raha hanafay anao izy? Fa nampianatra azy ho mpifehy ianao, ary ho mpanapaka anao, tsy hahazo anao va ny fanaintainana toy ny vehivavy mihetsi-jaza?
13:22 Ary raha manao anakampo ianao hoe: Ahoana no nahatonga izao zavatra izao tamiko? Noho ny haben’ ny helokao no nampiaingana ny morontongotr’ akanjonao sy nanehoana ny ombelahin-tongotrao.
13:23 Moa va mahova ny hodiny ny Etiopiana, ary ny leoparda va mahova ny sorany? Koa afaka hanao ny tsara moa ianareo izay zatra nanao ratsy.
13:24 Noho izany, dia haeliko izy toy ny vodivary indaosin’ ny rivotra avy any an’ efitra.
13:25 Izany no anjaranao, dia ampahan’ ny fatranao avy amiko hoy Jehovah, satria nanadino Ahy ianao ka nitoky tamin’ ny lainga.
13:26 Noho izany, dia hampiainga ny morontongotr’ akanjonao ho any amin’ ny tavanao Aho mba hisehoan’ ny henatrao.
13:27 Efa hitako ny fijanganjanganao sy ny fanenonao, ny faharatsian’ ny fijangajanganao ary ny fahavetavetanao eny amin’ ny havoana any an-tsaha. Loza ho anao ry Jerosalema! mandra-pahoviana no mbola tsy hetezanao hanadio ny tenanao?

Fihetsika vaovao sy teny vaovao indray no eto:

1-Fihetsika ny amin’ilay fehikibo(and 1-11)

Mampanao fihetsika toy izao ny Tompo ho enti-mampita ny hafatra ampitondrainy ny mpaminaniny. Eto, ny fehikibo dia milaza ny fifamatoram-piainan’Israely amin’ny Tompo . Indrisy anefa fa noho ny fahotan’Israely dia rava izany . »Fa toy ny firaikitry ny fehikibo amin’ny valahan’ny olona no nampiraiketako ny taranak’ Israely sy ny taranak’i Joda rehetra tamiko , hoy i Jehovah , mba ho olona sy anarana sy fiderana ary voninahitra ho Ahy ireny  » (and11). Ary ny fifandraisako amin’i Jesoa , mba manao ahoana?

2-Tandremo ny fiavonavonana
Ny fiavonavonana dia ny tsy fihainoana ny Tenin’ ny Tompo ka hanaovana bemarenina amin’izay lazainy , araka ilay hoe: « kanjo tsy nety nihaino izy «  (and11). Ny fiavonavonana dia ny tsy fanomezana voninahitra ny Tompo , araka ny antso hoe: « manomeza voninahitra an’i Jehovah Andriamanitrareo » (and16) . Ny fiavonavonana dia hiteraka fahavoazana eo amin’ny fifandraisan’ny samy mpianakavy (and14) , hampitomany ny mpanompon’ Andriamanitra (and17), hampietry ny mpitondra fanjakana (and18-19) ary hahafa-baraka ny firenena (and 20-27) . Tandremo ny fiavonavonana fa toetran’i satana izany ( Ezek 28.1-2).

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6