Hits: 57

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Fandalinana ny Boky JEREMIA

JEREMIA 9 : 1-25
9:1 Enga anie ka ho rano ny lohako, ary ho loharanon-dranomaso ny masoko, mba hitomaniako andro aman’ alina noho ny voavono amin’ ny zanakavavin’ ny oloko!
9:2 Enga anie ka hahita fitoerana any an’ efitra aho tahaka ny fitoeran’ ny mpandeha! Dia hahafoy ny fireneko aho ka hiala aminy, satria mpijangajanga avokoa izy rehetra, ary fiangonan’ ny olona mpamitaka.
9:3 Ary manenjana ny lelany toy ny fanenjana tsipìka izy mba handefa lainga; nefa tsy araka ny marina no mahahery azy ety ambonin’ ny tany; fa mandroso amin’ ny ratsy ho amin’ ny ratsy izy, ary Izaho tsy mba fantany, hoy Jehovah.
9:4 Samia miaro tena amin’ ny namany avy ianareo, ary aza matoky na dia ny rahalahy aza, fa ny rahalahy rehetra dia hamingana tokoa, ary ny namana rehetra handehandeha hanaratsy.
9:5 Izy rehetra samy hamitaka ny namany avy ka tsy hisy hiteny marina, nampianatra ny lelany handainga izy ary nanasa-tena amin’ ny fanaovan-dratsy.
9:6 Ny fonenanao dia ao afovoan’ ny fitaka; fitaka no handavany tsy hahalalana Ahy, hoy Jehovah.
9:7 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompon’ ny maro: indro, handrendrika sy hizaha toetra azy Aho; fa ahoana no hataoko ho an’ ny zanakavavin’ ny oloko?
9:8 Toy ny zana-tsipìka mahafaty ny lelany ka miteny fitaka; raha amin’ ny vavany, dia miteny fihavanana amin’ ny namany izy, kanjo ao am-po kosa dia mamela-pandrika izy.
9:9 Tsy hovaliako va izy amin’ izany zavatra izany? hoy Jehovah; tsy hialako fo va ny firenena toy izany?
9:10 Noho ny amin’ ny tendrombohitra no hitomaniako sy hidradradradrako, ary noho ny amin’ ny kijana any an’ efitra no hanaovako hira fahalahelovana, satria may izy, ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy, ary tsy misy mandre ny fimàmàn’ ny omby; na ny voro-manidina eny amin’ ny lanitra na ny biby dia samy lasa avokoa.
9:11 Ary Jerosalema dia hataoko korontam-bato sy fonenan’ ny dragona; ary hataoko lao tsy misy mponina ny tanànan’ ny Joda.
9:12 Iza no olon-kendry mba hahafantatra izao, ary iza no efa nitenenan’ ny vavan’ i Jehovah mba hanambara izao? Fa nahoana no rava ny tany sady may ho toy ny efitra, ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy?
9:13 Ary hoy Jehovah: Satria nahafoy ny lalàko izay nataoko teo anoloany izy, ka tsy nankatò ny feoko, na nandeha tamin’ izany,
9:14 Fa nandeha araka ny fisainan’ ny fony sy nanaraka ireo Bala araka izay nampianarin’ ny razany azy;
9:15 Noho izany dia izao no lazain’ i Jehovah Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Indro hofahanako zava-mahafaty ity firenena ity sy homeko ranon’ afero izy hosotroiny.
9:16 Ary haeliko any amin’ ny jentilisa tsy fantany na fantatry ny razany izy; ary hampanenjehiko azy ny sabatra ambara-pandaniko azy.
9:17 Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro: Mihevera tsara, ka antsoy ny vehivavy mpanao hiram-pisaonana mba ho avy; ary ampanalao ny vehivavy mahay mba ho tonga;
9:18 Ary asaovy haingana ireny hanandratra fidradradradrana ho antsika mba hampijoy ny ranomasontsika sy hampivarina ny ranomaso avy amin’ ny hodimasontsika.
9:19 Fa misy feo midradradradra re avy any Ziona hoe: Indrisy, rava isika! afa-baràka indrindra isika, satria efa namoy ny tany isika, satria efa narian’ ny trano itoerantsika isika.
9:20 Nefa mihainoa ny tenin’ i Jehovah ianareo vehivavy, ary aoka hohenoin’ ny sofinareo ny tenin’ ny vavany, ka ampianaro fidradradradrana ny zanakavavinareo, ary samia mampianatra hira fahalahelovana ny namany avy.
9:21 Fa ny fahafatesana efa nananika ny varavarankelintsika ka niditra tao an-dapantsika, mba handringana ny ankizy madinika tsy ho eny an-dalambe sy ny zatovolahy tsy ho eny an-kalalahana.
9:22 Ataovy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Hiampatrampatra ny fatin’ ny olona ka ho tonga tahaka ny zezika eny an-tsaha sy tahaka ny amboara eny an-tanan’ ny mpijinja, izay tsy misy manangona azy.
9:23 Izao no lazain’ i Jehovah: Aoka ny hendry tsy hirehareha amin’ ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin’ ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy hirehareha amin’ ny hareny;
9:24 Fa izay te-hirehareha, dia aoka hirehareha ny amin’ izao: dia ny fahalalany sy ny fahafantarana ahy, fa Izaho Jehovah no manao fiantrana, sy manao fitsarana sy fahamarinana ety ambonin’ ny tany; fa izany zavatra izany no sitrako, hoy Jehovah.
9:25 Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hamaizako ny voafora rehetra mbamin’ ny tsy voafora.

Fampibebahana roa mafonja no omena antsika eto :

1-Ibebaho ny faharatsian’ny fifandraisanao amin’ny namanao
Mampalahelo ny filazan’ny mpaminany hoe: « izy rehetra samy mamitaka ny namany avy , ka tsy misy miteny marina . Mampianatra ny lelany handainga izy ary manasa tena amin’ny fanaovan-dratsy (and4). Ary koa zanatsipika mahafaty ny leleny ka miteny fitaka . Raha amin’ny vavany , dia miteny fihavanana amin’ny namany izy , kanjo ao anatiny kosa dia manao otripo  » (and7) . Tena endriky ny fahalovan’ny fiaraha-monbina sy ny firenena izany . Tsy mifampatoky intsony ny olona . Fihatsarambelatsihy ny ifandraisana . Mitaky fibebahana izany , fa tsy eo amin’ny sehatry ny mpanao politika ihany no ahitana izany fa indrisy hatreo amin’ny heverina ho samy mpanompon’ Andriamanitra aza indrindray.

2-Ibebaho ny fatokisan-tena diso toerana
Mazava ny antso avo eto : »Izao no lazain’i Jehovah : aoka ny hendry tsy hirehareha amin’ny fahendreny ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin’ny heriny . Fa izay te- hirehareha dia aoka hirehareha amin’izao : dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin’ny tany , fa izany no sitrako , hoy i Jehovah (and22,23) . Mba mandre izany ve isika : »hendry » , « mahery », « manakarena » …?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6