Hits: 62

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Boky JEREMIA

JEREMIA 7 : 1-34
7:1 Ny teny izay tonga tamin’ i Jeremia avy tamin’ i Jehovah dia manao hoe:
7:2 Mitsangàna eo am-bavahadin’ ny tranon’ i Jehovah, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’ i Jehovah ianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin’ ireto vavahady ireto mba hiankohoka eo anatrehan’ i Jehovah.
7:3 Izao no lazain’ i Jehovah Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: hatsarao ny lalanareo sy ny ataonareo, dia hamponeniko amin’ ity tany ity ianareo.
7:4 Aza matoky ny teny lainga hoe: Ny tempolin’ i Jehovah, ny tempolin’ i Jehovah, ny tempolin’ i Jehovah ireto.
7:5 Fa raha atsarainareo mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin’ ny olona amin’ ny namany ianareo,
7:6 Ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena, na mandatsaka rà marina amin’ ity tany ity, sady tsy manaraka andriamani-kafa hahatonga loza aminareo,
7:7 Dia hamponeniko amin’ ity toerana ity ianareo, dia eto amin’ ny tany nomeko ny razanareo mandrakizay mandrakizay.
7:8 Indro, ianareo matoky ny teny lainga, izay tsy mahasoa anareo.
7:9 Hangalatra, sy hamono olona sy hijangajanga sy hianian-tsy tò, sy handoro ditin-kazo manitra ho an’ i Bala sady hanaraka andriamani-kafa izay tsy fantatrareo va ianareo?
7:10 Ary tonga mijoro eo anatrehako amin’ ity trano izay antsoina amin’ ny anarako ity ianareo ka manao hoe: Efa afaka izahay mba hanao ireo fahavetavetana rehetra ireo?
7:11 Moa tonga zohy fieren’ ny jiolahy eo imasonareo va ity trano izay antsoina amin’ ny anarako ity? Indro, Izaho aza dia mahita izany, hoy Jehovah.
7:12 Fa mandehana ianareo ankehitriny any amin’ ny fitoerako izay tao Silo, izay nasiako ny anarako tany am-boalohany, ka jereo izay nataoko taminy noho ny haratsian’ ny Isiraely oloko.
7:13 Koa ankehitriny, hoy Jehovah, satria nanao izany zavatra rehetra izany ianareo, ary niteny taminareo Aho, eny, nifoha maraina koa ka niteny taminareo, nefa tsy nohenoinareo, ary niantso anareo Aho, nefa tsy novalianareo,
7:14 Koa dia ho toy ny nataoko tamin’ i Silo no hataoko amin’ ity trano izay efa nantsoina tamin’ ny anarako sady itokianareo ity, sy amin’ ny fitoerana izay nomeko anareo sy ny razanareo.
7:15 Ary hoesoriko hiala eto anatrehako ianareo toy ny nanesorako ny rahalahinareo rehetra, dia ny taranak’ i Efraima rehetra.
7:16 Koa aza mivavaka ho an’ ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy na mifona amiko; fa tsy hihaino anao Aho.
7:17 Tsy hitanao va ny ataon’ ireo any an-tanànan’ ny Joda sy any an-dalamben’ i Jerosalema?
7:18 Ny zaza manangon-kitay, ny ray mandrehitra afo, ary ny vehivavy mametafeta ny koba hatao mofo ho an’ ny mpanjakavavin’ ny lanitra sy hanidinana fanatitra aidina ho an’ ny andriamani-kafa mba hampahasosotra Ahy.
7:19 Moa Izaho va no ampahasosorin’ ireo hoy Jehovah, fa tsy ny tenany ihany mba hampangaihay ny tavany?
7:20 Koa izao no lazain’ i Jehovah Tompo; Indro, ny fahatezerako sy ny fahavinirako haidina amin’ ity toerana ity, dia amin’ ny olona sy ny biby sy ny hazo any an-tsaha ary ny vokatry ny tany; dia hirehitra izany ka tsy hovonoina.
7:21 Izao no lazain’ i Jehovah Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Ataovy eo amin’ ny fanatitra hafa ny fanatitra doranareo, ka mihinàna hena.
7:22 Fa tsy ny amin’ ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa no nitenenako tamin’ ny razanareo na nandidiako azy tamin’ ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta ;
7:23 Fa izao kosa no nandidiako azy hoe: Ankatoavy ny feoko, dia ho Andriamanitrareo Aho, ary ianareo ho oloko, ka handeha amin’ ny lalana rehetra nandidiako anareo ianareo, mba hahitanareo soa.
7:24 Kanjo tsy nihaino izy na nanongilana ny sofiny, fa nandeha tamin’ ny fisainana sy ny hevitry ny fo ratsiny, dia nihemotra fa tsy nandroso.
7:25 Hatramin’ ny andro nivoahan’ ny razanareo avy tany amin’ ny tany Egypta ka ambaraka androany, dia nirahiko ho any aminareo ny mpaminany mpanompoko rehetra; nifoha maraina isan’ andro Aho ka naniraka azy ireo.
7:26 Nefa tsy nihaino Ahy izy ireo sady tsy nanongilana ny sofiny, fa nanamafy ny hatony ka nanao ratsy mihoatra noho ny razany aza.
7:27 Koa holazainao aminy ireo teny rehetra ireo, nefa tsy hihaino anao izy; ary hantsoinao izy, fa tsy hamaly anao.
7:28 Koa lazao aminy hoe: Ity no firenena tsy mankatò ny feon’ i Jehovah Andriamaniny sady tsy mandray anatra; very ny fahamarinana, ary afaka tamin’ ny vavany.
7:29 Hetezo ny volonao ry Jerosalema, ka ario, ary manaova hira fahalahelovana eny amin’ ny toerana avo, satria nolavin’ i Jehovah sy nafoiny ny taranaky ny fahatezerany.
7:30 Fa nanao izay ratsy eo imasoko ny taranak’ i Joda, hoy Jehovah, nametraka ny fahavetavetany ao amin’ ny trano izay efa antsoina amin’ ny Anarako izy mba handoto azy.
7:31 Ary nanorina ireo fitoerana avo any Tofeta izy, izay ao amin’ ny lohasahan’ ny taranak’ i Hinoma, handoroany ny zanany lahy sy ny zanany vavy amin’ ny afo; nefa zavatra tsy mba nandidiako azy ireo na tao am-poko akory izany.
7:32 Koa, indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana azy intsony hoe Tofeta, na Lohasahan’ ny taranak’ i Hinoma, fa Lohasaha Famonoana kosa; ary any Tofeta aza no handevenana noho ny hateren’ ny tany.
7:33 Ary ny fatin’ ity firenena ity dia ho fihinan’ ny voromanidina eny amin’ ny lanitra sy ny biby amin’ ny tany ka tsy hisy hanaitaitra azy.
7:34 Dia hatsahatro any an-tanànan’ ny Joda sy eny an-dalamben’ i Jerosalema ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon’ ny mpampakatra sy ny feon’ ny ampakarina; fa ho lao ny tany.

Teny fampieritreretana lalina ho antsika mpiditra am-piangonana no ataon’ny Mpaminany eto .

1-Tsy ampy mihitsy ny miditra am-piangonana
Hoy ny mpaminany :  » Aza matoky ny teny lainga hoe : Tempolin’i Jehovah , tempolin’i Jehovah , tempolin’i Jehovah ity » (and4) . Natokitoky foana Israely fa raha mbola eo ny tempoly ary mbola atao ny fanompoampivavahana ao dia eo ny Tompo ka tsy hisy akory faharavana sy fahababoana . Heverin’izy ireo ho trano sy fombafombam-pivavahana no hahavonjy azy .

2-Ny fitondrantena araka an’ Andriamanitra no ilaina .
Ahoana moa izany ? fitsarana marina , fitiavana ny vahiny , fitsinjovana ny kamboty sy ny mpitondrantena , tsy famonoana olona , tsy fanompoan-tsampy (and 5-6) . Fa tsy eken’ny Tompo ny hoe: « mbola avy miseho eo anatrehako amin’ity trano izay efa niantsoana ny Anarako ihany ianareo ka manao hoe: efa voavonjy izahay mba hanaovana ireto fahavetavetana rehetra ireto (and10) « moa ataonareo ho zohy fieren’ny jiolahy va ity trano izay efa niantsoana ny anarako ity? Indro ny tenako aza dia mahita izany , hoy i Jehovah (and11). « Fa izao kosa no nandidiako azy : henoy ny feoko . Dia ho Andriamanitrareo Aho , ary ianareo ho oloko ka handeha amin’ny làlana rehetra nandidiako anareo mba hahitanareo soa » (and23). Halan’ny Tompo ny miditra am-piangonana nefa vetaveta fiaina. Saino lalina izany !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra »Boky faha-6