Hits: 117

Ny Teninao no Fahamarinana

« Fikaloana an’i Ziona » sy Jerosalema no ventesin’ny Sal 48, ilay havoana niorenan’ny tanàna.

SALAMO 48
48:1 Ho an’ny mpiventy hira. Nataon’ny Koraita. Al-alamoth. Tononkira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy.
48:2 Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra,
48:3 na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany.
48:4 Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tananan’Andriamanitra, fonena-masin’ny Avo Indrindra.
48:5 Andriamanitra no eo afovoany, ka tsy mba hihetsika izy; Andriamanitra no hamonjy azy, rehefa madiva ho maraina ny andro.
48:6 Nitabataba ny firenen-tsamy hafa, nikotrankotrana ny fanjakana maro; nanonona ny feony Izy, ka niempo ny tany.
48:7 Jehovah, Tompon’ny maro, no momba antsika; Andriamanitr’i Jakoba no fiarovana avo ho antsika.
48:8 Avia, jereo ny asan’i Jehovah, Izay mahatonga faharavana ety an-tany.
48:9 Mampitsahatra ady hatramin’ny faran’ny tany Izy; manapaka ny tsipika sy manito ny lefona Izy ary mandoro ny sariety amin’ny afo.
48:10 Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo fa Izaho no Andriamanitra; hisandratra amin’ny firenen-tsamy hafa Aho, hisandratra amin’ny tany Aho.
48:11 Jehovah, Tompon’ny maro, no momba antsika; Andriamanitr’i Jakoba no aro ho antsika.

Midera ny Tompo ao an-tanàna
Ny fitoeran’ Andriamanitra ao no mahatonga ny tendrombohitra Ziona ho tendrombohitra masina (48.1) . Hita eto fa miavaka amin’ireo tanàna hafa manerana izao tontolo izao i Jerosalema satria « avo mahafinaritra, fifalian’ny tany rehetra » (48.2) ny tendrombohitra Ziona . Ao an-dapany marina tokoa Andriamanitra , ka sady fiarovana no fialofana ho an’ny tanàna.

Arovan’ Andriamanitra i Jerosalema
Nanambatra ny heriny ireo mpanjaka maro mba hamely ny tanànan’ilay mpanjaka mahery .Tsy nipoaka anefa ny ady . Azon-tahotra ireo mpanafika raha nahita ireo manda fiarovana manodidina (and5,6) . Feno fiderana ny fiangonana raha nandre sy nahita ny asan’ Andriamanitra . Nanakoako hatramin’ny faran’ny tany ny fiderana an’ Andriamanitra.( and10) . Midera ny Tompo ho mpiandry mahatoky amin’ny fitarihany ny vahoakany ny mpanao salamo eto , na dia hatramin’ny fahafatesana aza.