Hits: 51

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Fandalinana ny  Boky SALAMO

SALAMO 46
46:1 Ho an’ny mpiventy hira. Nataon’ny Koraita. Al-alamoth. Tononkira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy.
46:2 Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra,
46:3 na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany.
46:4 Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tananan’Andria-manitra, fonena-masin’ny Avo Indrindra.
46:5 Andriamanitra no eo afovoany, ka tsy mba hihetsika izy; Andriamanitra no hamonjy azy, rehefa madiva ho maraina ny andro.
46:6 Nitabataba ny firenen-tsamy hafa, nikotrankotrana ny fanjakana maro; nanonona ny feony Izy, ka niempo ny tany.
46:7 Jehovah, Tompon’ny maro, no momba antsika; Andriamanitr’i Jakoba no fiarovana avo ho antsika.
46:8 Avia, jereo ny asan’i Jehovah, Izay mahatonga faharavana ety an-tany.
46:9 Mampitsahatra ady hatramin’ny faran’ny tany Izy; manapaka ny tsipika sy manito ny lefona Izy ary mandoro ny sariety amin’ny afo.
46:10 Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo fa Izaho no Andriamanitra; hisandratra amin’ny firenen-tsamy hafa Aho, hisandratra amin’ny tany Aho.
46:11 Jehovah, Tompon’ny maro, no momba antsika; Andriamanitr’i Jakoba no aro ho antsika.

Fatokiana lalina an’ Andriamanitra (and1-7)
Betsaka ny zavatra mifamahofaho  eo amin’ny fiainana ka mahatonga ny  olona ho kivy sy ho ketraka ka hihevitra an’ Andriamanitra ho tsy mahavonjy. Ny olona tena mino anefa dia manana fatokiana lalina fa na inona na inona zava-mitranga sy hamafin’izany dia ao hatrany Andriamanitra ary hamonjy Izy amin’ny fotoany (and 5b).

Fampaherezana ny hafa (and 8)
Rhefa jembin’ny hakiviana ny olona dia mila ampahiratina ny masony mba hahita sy hahatsapa ny asan’ Andriamanitra . Olona manam-pinoana lalina sy efa nokasihan’ Andriamanitra no afaka hitanisa ny asam-pamonjena? maneho ny hery sy ny fitiavan’ Andriamanitra .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-7