Hits: 327

EDITORIALY  

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Miadia ny ady tsaran’ny finoana”

Tsy ny vatana, na ny fiainana, na ny saina ihany no miady ho antsika fa misy ady ihany koa ny “Finoana”. Saingy ny tombony ho antsika dia tsy voatery ho ratsy hatrany akory ny ady ho an’ny finoana fa tenaazo atao tsara.

Hevitra roa no tian’i Apostoly Paoly ho lazaina ao amin’ny I Timoty 6: 12 mahakasika izany dia izao :

  • Anjarantsika kristiana no miady mafy mba hovotazona ny finoana izay efa azontsika.
  • Tokony hahay manavaka ny ratsy sy ny tsara isika mba hitazonana izany finoanantsika an’I Jesoa Kristy Tompo izany.

Tsy zava-mora akory ny fanarahan-diha ny Tompo, saingy tena azo iainana sy tanterahina tsara izany, koa:

  • Raha hiady ihany dia ataovy izay hananao finoana mahery sy matanjaka
  • Raha tsapantsika fa efa mino isika dia ataovy izay hiazonana izany tsy ho very
  • Tsy maintsy miady isika amin’ny fijoroana vavolombelona ataontsika ka hanavao isan’andro, eo imason’izao tontolo izao ny finoantsika.

Koa ao anatin’izao volana vaovao izao dia andeha ataontsika fenitra ity Tenin’Andriamanitra ity “Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovana ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro” I Tim. 6: 12.

Mirary soa ho antsika rehetra ary dia mifampivavaha hatrany fa tsy moramora akory ny miady ny ady tsaran’ny finoana, nefa azontsika atao tsara satria manampy antsika  Ilay Tompon’ny finoantsika.

 

Ny Mpitandrina