Hits: 199

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Boky ROMANA

ROMANA 8 : 22-30
8:22 Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny;
8:23 ary tsy izany ihany, fa isika koa, na dia manana ny voaloham-bokatry ny Fanahy aza. Eny, isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganan’anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika.
8:24 Fa ny fanantenana no namonjena antsika; nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony; fa ahoana no mbola anantenan’ny olona izay efa hitany?
8:25 Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin’ny faharetana.
8:26 Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina.
8:27 Ary Izay mandinika ny fo no mahalala, izay hevitry ny Fanahy, satria araka an’Andriamanitra ny fifonany ho an’ny olona masina.
8:28 Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voaantso araka ny fikasany rahateo,
8:29 satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin’ny Zanany, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy.
8:30 Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa.

Ny herin’ny ota niteraka fahalovana ho an’ny zavaboahary rehetra dia mampiseho sy mampitaraina azy . Eny fa na dia isika izay efa nandray ny Fanahy Masina aza dia eo am-piandrandrana fatratra ilay famotsorana farany amin’ny fiavian’ny Tompo indray (and22,23) .

Ny fanantenana kristiana

Manantena isika fa ny famonjena antsika izay nanalana ny mpino tao amin’ny fahaverezana ho amin’ny fiainana mandrakizay dia efa vitan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana . Manantena koa isika fa ho afaka tanteraka amin’ny herin’ny ota rehefa ho avy indray i Kristy hanongotra ny ota tsy ho isan’ny natiora hanapaka intsony ny zavaboahary rehetra (and 24,25) .

Mamonjy amin’ny fahalemena ny Fanahy Masina

Indraindray tsy vitantsika ny mivavaka rehefa tojo ady sarotra . Eo indrindra ny Fanahy Masina no manampy antsika amin’ny fitarainana ataony mba hanavotana antsika amin’ny andro mahory . Mila maharitra isika fa izay maharitra hatramin’ny farany no ho vonjena

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8