Hits: 289

EDITORIALY

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Manatrika ny mino ny Tompo”

Toky sy fanantenana no entin’izany lohahevitra banjinin’ny Fiangonanatsika izany, amin’izao volana vaovao izao.

Manoloana ny fahasahiranana sy ny olana maro mianjady dia sahiran-tsaina isika ka mieiritreritra fa tsy hitan’Andriamanitra intsony ny manjo antsika. Ity lohahevitra ity anefa dia manome toky ho antsika fa tena MANATRIKA antsika I Jesoa ary eo anilantsika mandrakariva Izy.

  • Miara-miaina amintsika Izy ka mahita ny fahotantsika, ny fahalementsika ary ny hafanan’ny finoantsika ihany koa.
  • Mahita ny fahoriantsika sy ny adin-tsaina mianjady amintsika isan’andro Izy k ate hanampy antsika.
  • Mitantana antsika Izy ary manoro sy mitari-dàlana sao dia sanatria mania isika.
  • Manarina antsika Izy raha sendra ka solafaka isika ka indry! midaraboka amin’ny tany.
  • Mananatra sy manitsy antsika Izy raha variana amin’ny rendrarendra sy ny fakam-panahy isika ka manavotra sy mamonjy antsika.
  • Mihaino ny vavaka sy ny fangatahantsika Izy ary dia hamaly izany avy hatrany, araka ny sitrapony.
  • Miara-paly amintsika Izy rehefa mijoro vavolombelona ny Aminy isika.

Noho izany dia matokia fa eo anilantsika sy manatrika antsika ny Tompo ary tsy mamela antsika ho irery. Hoy ny teniny: “Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia ao afovoany Aho” Mat. 18:20.

Ho tanterahiny amintsika tokoa anie izany.

Mampahery antsika rehetra ary samia mifampivavaka hatrany.

Ny Mpitandrina