Hits: 149

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

MARKA 6 : 45 – 56
6:45 Ary niaraka tamin’izay i Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrana an-tsambokely hita hialoha ho any Betsaida, mandra-pandravany ny vahoaka.
6:46 Ary rehefa nanao veloma ny olona Izy, dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka.
6:47 Ary nony hariva ny andro, dia efa mby teo ampovoan’ny ranomasina ny sambokely, ary Izy irery ihany no teo an-tanety.
6:48 Ary nahita azy ireo sahirana nivoy fatratra Izy, fa notohain’ny rivotra, ary tokony ho tamin’ny fiambenana fahefatra amin’ny alina dia nankeny aminy nitsangantsangana tambonin’ny ranomasina i Jesosy ka nikasa handalo azy.
6:49 Ary rehefa hitany nitsangantsangana tambonin’ny ranomasina Izy, dia nataony ho matoatoa, ka niantso mafy izy ireo.
6:50 Fa izy rehetra samy nahita Azy avokoa, ka dia raiki-tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin’izay ka nanao taminy hoe: Matokia, fa Izaho ihany; aza matahotra.
6:51 Ary niakatra nankeo aminy teo an-tsambokely Izy; dia nitsahatra ny rivotra, ka dia talanjona izy ireo.
6:52 Ary tsy fantany ny amin’ny mofo; fa efa mafy ny fony.
6:53 Ary nony tafita izy, dia tonga teo amin’ ny tany Genesareta ka niantsona teo.
6:54 Ary raha niala teo an-tsambokely izy, dia nahalala an’i Jesosy niaraka tamin’izay ny olona teo
6:55 ka nihazakazaka tamin’izany tany rehetra izany ary nitondra ny marary tamin’ny fandriana ho any amin’izay reny fa nitoerany.
6:56 Ary na taiza na taiza no nidiran’i Jesosy, na tao amin’ny vohitra, na tao an-tanana, na tany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja ny marary, ary ny olona nangataka hanendry na dia ny somotraviavin-dambany ihany aza; ary sitrana izay rehetra nanendry Azy.

Rehefa variana sy sondriana ary difotra amin’ny zava-misy ety amin’izao tontolo izao ny olona « sahirana nivoy fatratra , fa notohain’ny rivotra » dia toa tsy mahatsapa intsony ny fisian’i Jesoa Kristy . Toa takona i Jesoa Kristy . Toa matoky tena sy mihevi-tena ho mahery aza kanjo indrisy : »nataony ho matoatoa , ka niantso mafy izy ireo . Fa izy rehetra samy nahita Azy (Jesoa Kristy ) avokoa , ka dia raiki-tahotra » .

Eo anatrehan’izay heverintsika ho tena ady , zava-tsarotra indrindra anefa ka mahatonga antsika hitebiteby , hiahiahy , hatahotra no itenenan’ny Tompo amiko sy aminao tahaka ny mpianatra fehizay koa hoe: « Matokia, fa Izaho ihany aza matahotra ».

Ny fanekentsika ny fombàn’ny Tompo sy ny fatokiantsika ny asany miaraka amintsika mandrakariva dia hahatonga olona maro ihany koa ho isan’ny olom-boavonjy , mandray fanavotana sy fanasitranana : »nihazakazaka tamin’izany tany rehetra izany (ny olona ) ary nitondra ny marary tamin’ny fandriana ho ahy amin’izay reny fa nitoerany . Ka sitrana izay rehetra nanendry Azy » . Manaiky ho isan’ny fitaovam-piasana mahomby eo anatrehan’i Jesoa Kristy ve ianao hitaona ny hafa ho amin’ny fahasitranana sy ny famonjena?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-6