Hits: 265

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA

MARKA 14 : 17 – 31
14:17 Ary nony hariva ny andro, dia tonga Izy sy ny roa ambin’ny folo lahy.
14:18 Ary raha nipetraka nihinana izy, dia hoy i Jesosy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo, dia izay iray miara-mihinana amiko, no hamadika Ahy.
14:19 Dia nalahelo izy, ka samy nanontany Azy tsirairay hoe: Izaho va izany?
14:20 Ary Izy nanao taminy hoe: Izay anankiray amin’ny roa ambin’ny folo lahy miara-manatsoboka amiko ao anatin’ny lovia no izy.
14:21 Fa ny Zanak’olona dia mandeha tokoa, araka ny nanoratana Azy, nefa lozan’izay olona hahazoana ny Zanak’olona hatolotra! Tsara ho an’izany olona izany raha tsy ary akory.
14:22 Ary raha mbola nihinana izy, i Jesosy nandray mofo; ka nony efa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako.
14:23 Dia nandray kapoaka Izy, ka nony efa nisaotra, dia natolony azy; ka dia nisotroan’izy rehetra izany.
14:24 Ary hoy Izy taminy: Ity no rako amin’ny fanekena, izay alatsaka hamonjy ny maro.
14:25 Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony Aho mandrapiavin’ny andro hisotroako izay vaovao any amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
14:26 Ary rehefa nihira fiderana izy, dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva.
14:27 Ary hoy i Jesosy taminy: Ho tafintohina avokoa ianareo rehetra; fa voasoratra hoe: ?Hamely ny mpiandry Aho, dia hihahaka ny ondry? (Zak 13.7).
14:28 Fa rehefa mitsangana Aho, dia hialoha anareo ho any Galilia.
14:29 Fa hoy i Petera taminy: Na dia ho tafintohina avokoa aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho fafintohina.
14:30 Ary hoy i Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio, dia amin’ity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fanindroany, dia handa Ahy intelo ianao.
14:31 Fa vao mainka niteny mafy dia mafy izy hoe: Na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handa Anao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain’izy rehetra.

Mampiomana antsika i Kristy ny amin’izay hihatra Aminy sy mety hihatra amintsika mpanara-dia Azy koa. Misarika antsika anefa Izy ary mampahery antsika tsy handositra izany : »Ho tafitohina avokoa ianareo rehetra , fa voasoratra hoe: hamely ny mpiandry Aho dia hihahaka ny ondry » (and27).

Na dia eo aza ny zava-tsarotra tsy maintsy hatrehina , hiseho dia mampitandrina antsika i Jesoa tsy hitoky amin’ny olona na hatoky olona na dia ny akaiky anao indrindra aza fa mety hivadika izy ireny rehefa tojo ny sarotra sy ny matim-bola: »Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika Ahy » (and18).

« Lazaiko aminao marina tokoa , anio dia amin’ity alina ity raha tsy mbola misy akoho maneno fanindroany dia handà Ahy intelo ianao » (=Petera) and30 ;. Samy akaiky an’i Jesoa ireo na i Jodasy na i Petera mpiara-dia taminy isanandro sady niara-nihinana ny manta sy ny masaka taminy . Ireo anefa namadika Azy , nandà Azy.

Te-hampisaina sy hampandinitena antsika koa anefa Izy , tsy hatoky afa-tsy Izy irery ihany .Raha sendra fizahan-toetra isika , handà ho tsy mahafantatra ny Tompo akory ve? Mampahery anao i Jesoa anio raha tratry ny ady na ny zava-tsarotra ianao.

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 6