Hits: 298

EDITORIALY 

Ry havana malala!

Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa

“Manamasïna fiainana ho an’ny Tompo”

Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika.

Ny hoe “Manamasina ny fiainana” dia “manokana ny fiainana” ihany no dikany. Koa taomina isika hanokana ny fiainantsika ho an’ny Tompo araka izany.

Raha miresaka “fanamasinam-piainana”, na “fanokanam-piainana” ho an’ny Tompo isika dia tsarovy fa:

  • Manolotra ho Azy manontolo ny momba ny tenantsika rehetra (fanahy, saina, vatana, toetra, sns) ka tsy misy hafenina na avela.
  • Manamasina ny tenantsika ho Azy ka hahazo fitahiana sy fahasoavana avy Aminy (Jos. 3: 5).
  • Miezaka tsy mifangaro amin’ny ratsy sy ny momba azy rehetra (Lev. 11: 44).
  • Mitandrina ny didin’Andriamanitra antsakany sy andavany (Lev. 20: 8).
  • Hahitana taratra an’I Jesoa Tompo ny fiaiantsika.
  • Manao ny marina araka an’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika manontolo isika (Jao 17: 17).
  • Miaina ao anaty fifankatiavana hatrany isika (Heb. 2: 11).
  • Manana fanantenana mandrakariva eo amin’ny ataontsika  sy ny fiainantsika (I Pet. 3: 15).

Koa mampahery antsika rehetra ary inoana fa dia hanamafy ny fanamasïnana ny tenantsika ho an’Andriamanitra isika ao anatin’izao karemy izay iainantsika izao.

“Dia manamasina ny tenanareo ianareo, ka aoka ho masina ianareo; fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo” Lev 20: 7.

Ho tanteraka amintsika tokoa anie izany

Ny Mpitandrina