Hits: 288

Ny Teninao no Fahamarinana

Fandalinana ny Boky 2 Samoela

SAMOELA FAHAROA 20 : 1 – 26
20:1 Ary sendra nisy lehilahy iray tena ratsy fanahy teo, Seba no anarany, zanak’i Bikry Benjamita; ary nitsoka ny anjomara izy sady niantso hoe: Isika tsy manana anjara amin’i Davida na lova amin’ny zanak’i Jese; samia mody any amin’ny lainy avy, ry Israely o.
20:2 Ka dia samy niara-nandao an’i Davida ny lehilahy amin’i Israely ka nanaraka an’i Seba, zanak’i Bikry; fa ny lehilahy amin’i Joda no nifikitra tamin’ny mpanjakany hatrany Jordana ka hatrany Jerosalema.
20:3 Ary nony tonga tao an-tranony tany Jerosalema i Davida mpanjaka, dia nalainy ny vaditsindranony folo vavy izay navelany hiandry trano tao, ka nataony tao an-trano fiambenana ary nomeny fivelomana, fa tsy nandriany intsony. Ka dia nambenana tao mandrapahafatiny ireo ka velona tsy nanam-bady intsony.
20:4 Ary hoy ny mpanjaka tamin’i Amasa: Vorio ny lehilahy amin’i Joda ho eto amiko amin’ny hateloana, ary aoka mba ho eto koa ny tenanao.
20:5 Ary dia lasa i Amasa namory ny Joda, fa nandiso ny fotoan’andro nomeny azy izy.
20:6 Ary hoy i Davida tamin’i Abisay: Ankehitriny izao dia i Seba, zanak’i Bikry, no ahitantsika loza mihoatra noho i Absaloma; koa ento ny mpanompon’ny tomponao, ka enjeho izy, fandrao mahazo tanana mimanda ka tsy ho azontsika.
20:7 Ary dia nivoaka hanenjika azy ny olon’i Joaba sy ny miaramila mpiambina andriana ary ny lehilahy mahery rehetra; dia nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika an’i Seba, zanak’i Bikry.
20:8 Fa nony tonga tao amin’ilay vato lehibe tao Gibeona izy, dia avy i Amasa nitsena azy; ary ny akanjo fiadian’i Joaba, ilay niakanjoany, dia nofehezina taminy, ary teo amboniny teo am-balahany no nisy ny fehin-tsabany mbamin’ny tranony; ary nony nandeha izy. dia latsaka ny sabatra.
20:9 Ary hoy i Joaba tamin’i Amasa: Tsara ihany va ianao, ry rahalahy? Dia noraisin’i Joaba tamin’ny tanany ankavanana ny somotr’i Amasa horohany.
20:10 Fa i Amasa tsy nanahinahy ny sabatra teny an-tanan’i Joaba, kanjo nasiany tamin’ny kibony izy, ka dia nivaroraka tamin’ny tany ny tsinainy, ary tsy nasiany intsony, fa matiny tamin’izay. Ary i Joaba sy i Abisay rahalahiny nanenjika an’i Seba, zanak’i Bikry.
20:11 Ary ny zatovon’i Joaba anankiray nijanona teo anilan’ny faty ka nanao hoe: Izay miandany amin’i Joaba sy i Davida dia aoka hanaraka an’i Joaba.
20:12 Ary i Amasa nihosin-dra teo anaty lalambe. Ary raha hitan-dralehilahy fa nijanona ny olona rehetra, dia nafindrany niala teo amin’ny lalambe ho any an-tsaha ny fatin’i Amasa ka nosaronany lamba, nony hitany fa nijanona izay rehetra mandalo azy.
20:13 Ary nony nafindrany niala teo amin’ny lalambe izy, dia nizotra nanaraka an’i Joaba ny olona rehetra hanenjika an’i Seba, zanak’i Bikry.
20:14 Ary izy nandeha namaky ny firenen’i Israely rehetra hatrany Abela sy Beti-Maka sy ny an’ny Berita rehetra; ary nivory ireo, ka dia mba lasa nanaraka azy.
20:15 Ary dia tonga izy ka nanao fahirano azy teo Abela sy Beti-Maka, ary nanandratra tovon-tany tandrifin’ny tanana izy, ka teo ivelany manolotra ny manda no nitoerany; ary ny olona izay nomba an’i Joaba dia namely nandrava ny manda.
20:16 Ary nisy vehivavy hendry tao an-tanana niantso hoe: Mihainoa, mihainoa e; masina ianareo, lazao amin’i Joaba hoe: Mankanesa ery aminy, hono, ianao, fa misy holazainy aminao.
20:17 Ary nony efa mby tao akaiky izy, dia hoy ravehivavy: Ianao va no Joaba? Dia hoy izy: Eny, izaho no izy. Ary hoy ravehivavy taminy: Mihainoa ny teniko mpanompovavinao. Dia hoy izy: Mihaino aho izao. Ary nony efa mby tao akaiky izy, dia hoy ravehivavy: Ianao va no Joaba? Dia hoy izy: Eny, izaho no izy. Ary hoy ravehivavy taminy: Mihainoa ny teniko mpanompovavinao. Dia hoy izy: Mihaino aho izao.
20:18 Ary hoy ravehivavy: Izao no fitenin’ny olona taloha: Aoka hanadina ao Abela izy; koa araka izany ny nahavitany raharaha.
20:19 Izaho dia isan’ny tia fihavanana sady olona mahatoky eto amin’i Israely, fa ianao kosa mitady handrava renivohitra eto amin’i Israely, koa ahoana no hamongoranao ny lovan’i Jehovah?
20:20 Ary i Joaba namaly hoe: Sanatria dia sanatria amiko izay handripaka sy handringana.
20:21 Tsy izany tsy akory; fa misy lehilahy avy amin’ny tany havoan’i Efraima, Seba no anarany, zanak’i Bikry, izay efa nanainga tanana hikomy amin’i Davida mpanjaka; koa izy ihany no atolory ahy, dia hiala amin’ny tanana aho. Ary hoy ravehivavy tamin’i Joaba: lndro, ny lohany hatsipy eny aminao eny ankoatry ny manda.
20:22 Dia lasa nanatona ny olona rehetra tamin’ny fahendreny ravehivavy. Dia notapahin’ireo ny lohan’i Seba, zanak’i Bikry, ka natsipiny teny amin’i Joaba. Ary i Joaba nitsoka ny anjomara, ka dia niala tamin’ny tanana ny olona samy ho any amin’ny lainy avy. Ary i Joaba niverina nankany Jerosalema ho any amin’ny mpanjaka.
20:23 Ary i Joaba no komandin’ny miaramila rehetra tamin’i Israely; ary i Benaia, zanak’i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana;
20:24 ary i Adorama no komandin’ny mpanao fanompoana; ary i Josafata, zanak’i Ahiloda, no mpitadidy ny raharaham-panjakana;
20:25 ary i Seva no mpanoratra; ary i Zadoka sy i Abiatara no mpisorona;
20:26 ary i Ira Jairita kosa no mpanolotsaina an’i Davida.

Olona iray dia mety hampidi-doza na hahavonjy :

1-I Seba . Izy no nitarika ny olona hikomy ka lasa tokoa ny vahoaka nanaraka azy hiala tamin’i Davida.Izy irery no niteny dia nirohotra nanaraka ny vahoaka ary dia raikitra ny ady noho izany . Mila mitandrina tokoa ny mpitarika fa toy ny hita eto dia mety ho kofehy manara-panjaitra fotsiny ny maro an’isa, saingy mampalahelo fa na tarihana any an-kady aza izy ireo dia mivarina tokoa.

2-Ilay vehivavy hendry. Efa eo an-dàlana ho ao amin’ny tanàna misy azy i Joaba sy ny miaramilany satria nialokaloka tao i Seba mpikomy . Teo anefa no nijoro ilay vehivavy hendry . Niteny tamin’i Joaba izy ary nisakana azy tsy handrava ny tanàna . Niteny tamin’ny mpiara-monina taminy tao anaty manda koa izy ka naharesy lahatra azy ireo hanapaka ny lohan’i Seba sy handefa izany tany amin’i Joaba . Dia nifarana ny ady . Tokony hotsaroan’ny vehivavy rehetra ity tantara ity . Afa-mijoro ny vehivavy , na dia heverina ho malemy aza. Raha manana fahendrena ka sahy miteny sy mandray andraikitra eo amin’ny tany ama-monina ny vehivavy , dia tena famonjena tokoa . Moa tsy mba toy izany va i Maria , renin’ny Tompo ?

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-3