Hits: 290

Ny Teninao no Fahamarinana

 

Fandalinana ny Boky « 2 Samoela »

SAMOELA FAHAROA 4:1 – 5:25
4:1 Ary nony ren’ny zanakalahin’i Saoly fa maty tany Hebrona i Abnera, dia niraviravy tanana izy, ary raiki-tahotra ny Israely rehetra.
4:2 Ary nisy roa lahy, lehiben’ny mpitohan’ny zanakalahin’i Saoly, Bana no anaran’ny iray, ary Rekaba no anaran’ny iray, samy zanak’i Rimona Berotita tamin’ny taranak’i Benjamina (fa i Berota koa natao ho isan’ny an’i Benjamina;
4:3 ary ny Berotita nandositra nankany Gitaima, dia nivahiny tany mandraka androany).
4:4 Ary i Jonatana, zanak’i Saoly, nanan-janakalahy malemy tongotra. Dimy taona izy, fony tonga avy tany Jezirela ny filazana ny amin’i Saoly sy i Jonatana; ary nentin’ny mpitaiza azy nandositra izy; ary raha nentiny nandositra tamin’ny fahatairana izy, dia nianjera ka tonga malemy tongotra, Mefiboseta no anarany.
4:5 Ary i Rekaba sy i Bana, zanak’i Rimona Berotita, nandeha; ka rehefa nafana ny andro, dia tonga tao an-tranon’i Isboseta, tamin’ilay izy nandriandry tamin’ny antoandro iny.
4:6 Ary niditra tao anaty trano i Rekaba sy i Bana rahalahiny haka vary, ka namely azy tamin’ny kibony, dia lasa nandositra.
4:7 Fa raha niditra tao an-trano izy roa lahy, ary i Isboseta nandry teo amin’ny fandriany tao amin’ny trano fandriany, dia namely azy izy roa lahy ka nahafaty azy, dia notapahiny ny lohany ka nentiny; ary nandeha mandritra ny alina namaky ny tanihay izy.
4:8 Ary nitondra ny lohan’i Isboseta tany amin’i Davida tao Hebrona izy ka nanao tamin’ny mpanjaka hoe: Indro ny lohan’i Isboseta, zanak’i Saoly fahavalonao, izay nitady ny ainao; fa i Jehovah efa namaly an’i Saoly sy ny taranany androany noho ny amin’ny mpanjaka tompoko.
4:9 Ary hoy i Davida tamin’i Rekaba sy i Bana rahalahiny, zanak’i Rimona Berotita: Raha velona koa i Jehovah, Izay namonjy ahy tamin’ny fahoriana rehetra, –
4:10 ilay nanambara tamiko hoe: Indro, maty i Saoly, ka nanao ny tenany ho mpitondra teny mahafaly, dia nohazoniko ka novonoiko tao Ziklaga, hanomezako azy ny valin’ny teny mahafaly nentiny;
4:11 koa mainka raha misy olon-dratsy mamono lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriany; koa tsy hadiniko eo an-tananareo va ny rany, ary tsy hofongorako tsy ho amin’ny tany intsony va ianareo.
4:12 Ary i Davida nandidy ny zatavony, dia namono azy ireo, ka notapahiny ny tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan’ ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohan’i Isboseta kosa dia nentina ka nalevina tao am-pasan’i Abnera tao Hebrona.
5:1 Dia tonga tao amin’i Davida tao Hebrona ny firenen’i Israely rehetra ka nanao hoe: Indreto izahay, fa taolanao sy nofonao.
5:2 Fa hatry ny fony fahiny ihany koa, raha mbola nanjaka taminay aza i Saoly, dia ianao no mpitarika an’i Israely nivoaka sy niditra; ary i Jehovah efa nilaza taminao hoe: Ianao no ho mpiandry ny Israely oloko, ary ianao no ho mpanapaka azy.
5:3 Eny, tonga tao amin’ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon’i Israely rehetra, ary i Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan’i Jehovah; ary dia nanosotra an’i Davida ho mpanjakan’i Israely izy.
5:4 Telopolo taona i Davida fony izy vao nanjaka, ary nanjaka efapolo taona izy.
5:5 Tao Hebrona no nanjakany tamin’i Joda fito taona sy enim-bolana; ary tany Jerosalema no nanjakany tamin’ny Israely sy ny Joda rehetra telo amby telopolo taona.
5:6 Ary ny mpanjaka sy ny olony nankany Jerosalema hiady amin’ny Jebosita tompon-tany, ary hoy izy ireo tamin’i Davida: Tsy ho tafiditra eto ianao; fa na dia ny jamba sy ny mandringa aza dia hahasakana anao ka hanao hoe: Tsy ho tafiditra eto Davida.
5:7 Kanjo afak’i Davida ihany ny batery fiarovana, dia i Ziona (Tananan’i Davida izany).
5:8 Ary hoy i Davida tamin’izany andro izany: Izay mamely ny Jebosita, dia aoka hananika ho eo amin’ny riana ka hamely ny mandringa sy ny jamba izay halan’ny fon’i Davida. Koa dia mby am-pitenenana hoe: Izay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano.
5:9 Dia nitoetra tao anatin’ny batery fiarovana i Davida, ary ny anarany nataony hoe Tananan’i Davida. Ary narafitr’i Davida ny manodidina hatrany Milo mbamin’ny ao anatiny.
5:10 Koa dia nandroso sy nihalehibe i Davida, fa i Jehovah, Andriamanitry ny maro, no nomba azy.
5:11 Ary i Hirama, mpanjakan’i Tyro, naniraka olona tany amin’i Davida nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato; dia nanao trano ho an’i Davida ireo.
5:12 Dia fantatr’i Davida fa i Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan’i Israely ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin’ny Israely olony.
5:13 Ary i Davida mbola naka vaditsindrano sy vady koa tany Jerosalema, rehefa tonga avy tany Hebrona izy; ary dia nisy zanakalahy sy zanakavavy koa naterak’i Davida.
5:14 Ary izao no anaran’ny naterany tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona
5:15 sy Jibara sy Elisoa sy Nafega sy Jafia
5:16 sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta.
5:17 Koa nony ren’ny Filistina fa efa nohosoran’ny olona ho mpanjakan’i Israely i Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra; fa raha ren’i Davida izany dia nidina tao amin’ny batery fiarovana izy.
5:18 Ary dia tonga ny Filistina ka nihahakahaka teny amin’ny Lohasahan’ny Refaita.
5:19 Ary i Davida nanontany tamin’i Jehovah hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tanako va izy? Dia hoy i Jehovah tamin’i Davida: Miakara, fa hatolotro eo an-tananao tokoa ny Filistina.
5:20 Ary i Davida tonga tao Bala-Perazima ka namely ireo tao, dia hoy izy: I Jehovah efa namaky ny fahavaloko teo anoloako hipariaka toy ny rano vaky, koa izany no nanaovany ny anaran’izany tany izany hoe Bala-Perazima.
5:21 Ary nilaozany tao ny sampiny, ka dia lasan’i Davida sy ny olony ireny.
5:22 Ary niakatra indray ny Filistina ka nihahakahaka teny amin’ny Lohasahan’ny Refaita.
5:23 Ary nanontany tamin’i Jehovah i Davida, ka novaliany hoe: Aza mandeha; fa hodidino avy eo aoriana izy, ka ho tonga eo aminy ianao eo amin’ny tandrifin’ny hazo balsama.
5:24 Ary raha toa mahare fingadongadon’olona eny amin’ny tendron’ny hazo balsama ianao, dia faingana; fa amin’ izay no efa miainga mialoha anao i Jehovah hamely ny miaramilan’ny Filistina.
5:25 Ary dia nanao araka ny nandidian’i Jehovah azy i Davida ka dia namely ny Filistina hatrany Geba ka hatrao akaikin’i Gazera izy.

Miha-miorina ny fanjakan’i Davida .

1-Tsy amin’ny alalan’ny fandatsahan-drà izany .

Nampiraviravy tànana ny mpomba ny taranak’i Saoly ny fahafatesan’i Abnera . Namily ny hevitry ny sasany izany ka novonoiny i Isboseta. Tsy nanorina ny fanjakany tamin’ny fanadatsahan-drà anefa i Davida , ilay natoky ny fitondran’ Andriamanitra.

2-Amin’ny fankatoavana. Ireo foko 10 sisa no mba taranak’i Saoly no tonga tao Hebrona . Neken’ireo ny maha- mpanjaka avy amin’i Jehovah an’i Davida. Koa nanao fanekena taminy izy ka nankato azy. Toy izany koa ny firenena avy any ivelany toa an’i Tyro, nandefa teknisiana hanorin-dapa ho an’i Davida.

3-Amin’ny fananana renivohitra vaovao .

I Jerosalema no mety satria tanana anelanelany io ara- jeografia raha oharina amin’ny fanjakan’i Davida sy i Isboseta . Sady tànana tsy miandany koa io noho izy an’ny Jebosita fa tsy an’i Davida no tsy an’i Isboseta .

4-Amin’ny fiterahana

Niteraka maro teto izy ary i Solomona naterany teto no nandimby azy, fa tsy ireo tany Hebrona .

5-Amin’ny fandresena . Resiny noho ny fihainoana ny toromariky ny Tompo ny Filistina sy ny sampiny. Ireny no fahavalo akaiky indrindra azy ka ny fandreseny ireo dia midika ho fizorany ho amin’ny fiorenana ara-panjakana .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-3