Hits: 257

“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8

Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2019 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona 2019 izao.

 “Mahatahotra Andriamanitra Tompo”

Izany no lohahevitra iainantsika Fiangonana amin’ity volana voalohany amin’taona ity.

Tsy tahotra mampitsoaka antsika hanalavitra Azy izany fa maika kosa hanatonantsika Azy ka hifikitra Aminy.

Koa andeha ataontsika ho fenitra ny:

  • Hametraka indray ny fiainantsika rehetra eo ambany fitantanany ka raha sanatria sendra olana isika dia hahita vaha-olana avy Aminy
  • Raha tojo fahasahiranana isika dia Izy no hanampy antsika ka hanolon-tsaina antsika.
  • Raha sendra aretina dia Izy no hanendry ny loharanon’aretina rehetra.
  • Raha mifanena amin’ny fisedràna dia tsy hangozohozo fa hijoro eo ambany fanohanany
  • Rehefa mitobaka amintsika ny fitahiany sy ny fahasoavany dia hahay mankasitraka sy misaotra Azy isika.
  • Raha ao anaty fifaliana isika dia tsy hisaraka amin’ny sambatra sy ny manan-jara

Matokia ny Tompo ary aza manahy na matahotra fa lehibe Izy ary hanao zava-mahagaga sy mahatahotra ho antsika.

Ho tanteraka amintsika anie ny tenin”I Jesoa hoe:

“Aza matahotra minoa fotsiny ihany” Mar. 5: 36.

Ny Mpitandrina