Hits: 226

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra

Araka ny efa fantatsika dia ny volana desambra no mamarana ity taona diavintsika ity. Ary dia lohahevitra vaovao indray no banjinintsika manao hoe:

“Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo”

Vao mandre izany lohahevitra izany isika dia izao no mby ao an-tsaina:

  • Afaka mifaly tanteraka ny kristiana eo amin”ny fiainany. Manamafy izany ny Soratra Masina manao hoe ‘’Mifalia landrakariva’’ I Tes. 5: 16
  • Rehefa mifaly isika dia tsy mba toy ny fifalian’izao tontolo izao fa mifototra ao amin’ny Tompo izany. ‘’Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo; hoy izaho indray mifalia’’ Fil. 4: 4.
  • Tsy fifalian’olon-tokana fa fiombonanan’ny mpianakavy no tokony ataontsika ‘’ Mifalia amin’ny andro firavoravoana ianao sy ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny Levita mbamin’ny vahiny sy ny kamboty ary mpitomdratena izay ao an-tanànanao’’ Deo. 16: 14
  • Asehoy famahafaly anao ireo fahasoavana nomen’ny Tompo anao ‘’Ary mifalia amin’ny soa rehetra izay omen’I Jehovah Andriamanitrao anao…’’ Deo. 26: 11.
  • Aoka ho fiderana sy fanomezam-boninahitra ny Tompo hatrany ny fifaliana izay ataontsika ka ho madio sy marina ‘’Mifalia amin’ny Tompo, ry olo-marina ary miderà ny anarany masina’’ Sal. 97: 12.

Mbola betsaka no azo haroso eto fa heverina fa hahazoantsika mampijoro fifaliana azo antoka sy mampiadana antsika ireo voalaza ireo.

Amin’izao Advento izao ary dia meteza ny hanomana ny fiavian’I Jesoa am-pifaliana isika. Ho amintsika rehetra anie izao teny izao ‘’farany, ry rahalahy, nifalia, aoka ho tanteraka ianareo, miraisa saina, mihavàna; ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo’’ II Kor. 13: 11.

Mahereza indrindra

Ny Mpitandrina