Hits: 157

Ny mahaloto ny olona

Marka 7 : 14-23

14 Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy indray Izy ka nanao taminy hoe: Mihainoa Ahy hianareo rehetra, ka mahafantara.
15 Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin’ny olona no mahaloto azy; fa izay mivoaka avy ao anatin’ny olona no mahaloto azy.
16 Raha misy manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino.
17 Ary rehefa niala teo amin’ny vahoaka Izy ka niditra tao an-trano, dia nanontany Azy ny mpianany ny amin’izany fanoharana izany.
18 Ary hoy Izy taminy: Hay! Hianareo koa aza mba tsy mahafantatra! Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan’ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy,
19 satria tsy miditra ao am-pony izany, fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin’ny fivoahana; izany no nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra.
20 Ary hoy Izy: Izay mivoaka avy ao amin’ny olona dia izany no mahaloto azy.
21 Fa avy ao anatin’ny olona, dia avy ao am-pony, no ivoahan’ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan-olona, ny fakam-badin’olona,
22 ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy,ny avonavona, ny fahadalana;
23 izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin’ny olona ka mahaloto azy.

1- Tsy ny sakafo

Nanome tsiny an’i Jesoa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna satria tsy mba annaraka ny fampianarana voatolotry ny razana izy ireo. Avy hatrany dia nihinan-kanina tamin’ny tànana tsy voasasa. Nampianatra noho izany i Jesoa Kristy fa ny sakafo miditra avy any ivelany miditra ao an-kibo, tsy mahakasika ny toetry ny fo. Araka izany, tsy ny sakafo no mampaloto. Tsy mampisaraka ny olona amin’Andriamanitra ny fanajana ny fampianarana voatolotry ny razana. Ny fampianaran’Andriamanitra no tokony kajiana sy tandremana fatratra.

2- Ny toetry ny fo

Ahariharin’i Jesoa Kristy eto fa ny mivoaka avy ao anaty no tena mampahaloto ny olona. Ny toetry ny fon’ny olona tokoa mantsy dia miseho hitan’ny rehetra. Ny fo anaty no maneho ny maha- olona ny olona. Avy ao am-po no miainga ny fihetsehampo, ny faniriana .Koa rehefa tsy madio ny fo dia mitarika ny olona ho amin’ny faharatsiana, fandikana ny sitrapon’Andriamanitra sy ny fitondrantena tsy mendrika izany. Rehefa madio ny fon’ny olona mitandrina sy mankato ny Tenin’Andriamanitra dia resy ny fahotana. Jesoa Kristy dia efa nilaza fa sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra.

Fanontaniana:

Inona no toe-javatra mahaloto ny olona? Misy mahakasika ny fiainanao ve? Inona no tokony ataonao?